โครงการการนำเสนอผลงานวิจัย Science Project Exhibition ครั้งที่ ๗

[ ภาพกิจกรรม | นำเสนอแบบโปสเตอร์ | นำเสนอแบบบรรยาย ]

       คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตและพัฒนากำลังคน ด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมายและการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตามนโยบายของกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม รวมทั้งตามแผนยุทธศาสตร์ด้านการผลิตบัณฑิตของมหาวิทยาลัยบูรพา อีกทั้งวิสัยทัศน์และพันธกิจของคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพา ด้านการผลิตบัณฑิต วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพ เพื่อตอบสนองต่อการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ

       คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จึงได้ดำเนินการจัดโครงการการนำเสนอผลงานวิจัย Science Project Exhibition ขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี โดยปี พ.ศ. ๒๕๖๗ นี้ จัดเป็นครั้งที่ ๗ เมื่อวันที่ ๑๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ ณ อาคารปฏิบัติการพื้นฐานและศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี เพื่อเป็นเวทีให้นิสิตทุกระดับการศึกษาได้ฝึกฝน เตรียมความพร้อม และพัฒนาทักษะในทุกมิติที่สำคัญสำหรับการทำงานในอนาคต ผ่านนำเสนอผลทางวิชาการ ผลงานวิจัยในรูปแบบการประชุมวิชาการ โดยมีการนำเสนอในรูปแบบภาคบรรยายและโปสเตอร์ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ มีผู้เข้าร่วมโครงการมากกว่า ๖๐๐ คน และร่วมนำเสนอผลงานทั้งหมด ๓๘๒ คน แบ่งเป็นการนำเสนอแบบบรรยาย จำนวน ๑๒๓ ผลงาน และการนำเสนอแบบโปสเตอร์จำนวน ๑๙๒ ผลงาน รวมทั้งสิ้น ๓๑๕ ผลงาน

      ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก วิทยากรบรรยายพิเศษ ๒ ท่าน คือ

     🏆 คุณเฉลิมพล ปุณโณทก “ผู้สร้างหุ่นยนต์ดินสอ” หุ่นยนต์บริการตัวแรกของไทยและของภูมิภาคอาเซียน บรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “สร้างไทยให้นำด้าน Wellness AI”

     🏆 คุณรุจิรา ผลกิจ นิสิตปริญญาเอก สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ผู้ได้รับทุนจากเวทีระดับนานาชาติ บรรยายพิเศษ ในหัวข้อ ”The use of natural products: propolis and chito-oligosaccharide to promote honey bee health”

      ในการนี้ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.อุษาวดี ตันติวรานุรักษ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เป็นประธานในพิธีเปิดและปิด พร้อมมอบเกียรติบัตรแก่นิสิตที่ได้รับรางวัลในโครงการดังกล่าว

----------------------------------
📌คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
----------------------------------
🔸วิสัยทัศน์
“องค์กรแห่งการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมเพื่อสังคมที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน”
“Science Innovation for Better Sustainable Society”
----------------------------------
🔸ค่านิยมองค์กร AGILE
A = Accountability (สังคมศรัทธา)
G = Global Mindset (พัฒนาสู่สากล)
I = Innovative Thinking (คิดค้นนวัตกรรม)
L = Life-Long Learning (วัฒนธรรมการเรียนรู้)
E = Effectiveness (มุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์)
----------------------------------
🔸วัฒนธรรมองค์กร :
"มุ่งมั่น มีเหตุผล คนภูมิบูรพา” "Devoted-Thoughtful-Proud of BUU"