MOU คณะวิทยาศาสตร์ กับ บริษัท เพอร์คูล่า กรุ๊ป แสมสาร จำกัด

[ ภาพกิจกรรม ]

        เมื่อวันที่ ๑๑ มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๖๗ ณ ห้องประชุม SD 502 ชั้น ๕ อาคารสิรินธร คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพา จัดพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ ด้านวิชาการ การวิจัยและบริการวิชาการ ระหว่าง คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา กับ บริษัท เพอร์คูล่า กรุ๊ป แสมสาร จำกัด ซึ่งการลงนามความร่วมมือในครั้งนี้ เป็นการสนับสนุนความร่วมมือด้านการพัฒนางานวิชาการให้บุคลากรของทั้งสองฝ่าย รวมถึงนิสิต ให้มีความรู้ความสามารถในงานที่เกี่ยวข้องกับศาสตร์ทางด้านวาริชศาสตร์ รวมทั้งเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้และให้การช่วยเหลือทางวิชาการเพื่อผลักดันให้เกิดการสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ และพัฒนาสื่อทางวิชาการ เพื่อส่งเสริมให้ทั้งสองฝ่ายพัฒนา เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ทางด้านทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลและชายฝั่ง และพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ ด้านวาริชศาสตร์ให้กับนักเรียน นิสิตและกลุ่มบุคคลทั่วไปที่มีความสนใจต้องการเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับศาสตร์ทางด้านวาริชศาสตร์ โดยมีบุคลากรของทั้งสองฝ่ายทำงานร่วมกันเพื่อส่งเสริมและสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้ที่ได้เข้าร่วมเรียนรู้และฝึกอบรม เพื่อนำไปใช้พัฒนาและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลอย่างยั่งยืน

        ซึ่งการเข้าร่วมพิธีลงนามในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.อุษาวดี ตันติวรานุรักษ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ (ผู้รับมอบอำนาจจาก อธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา), ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประสาร อินทเจริญ หัวหน้าภาควิชาวาริชศาสตร์, นายนฤดม พิสิษฐเกษม ผู้จัดการ บริษัท เพอร์คูล่า กรุ๊ป แสมสาร จำกัด, นางสาวกมลลักษณ์ พิสิษฐเกษม กรรมการบริหาร บริษัท เพอร์คูล่า กรุ๊ป แสมสาร จำกัด, เข้าร่วมลงนามในพิธีดังกล่าว พร้อมด้วย ดร.พัชรวดี พูลสำราญ รองคณบดีฝ่ายแผนยุทธศาสตร์และพัฒนาคุณภาพ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นรินทร์รัตน์ คงจันทร์ตรี รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิศักดิ์ ไชยโรจน์วัฒนา รองคณบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและโครงสร้างพื้นฐาน และ นางสาวนงลักษณ์ วจนะวิวัฒน์ กรรมการ บริษัท เพอร์คูล่า กรุ๊ป แสมสาร จำกัด เข้าร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ ด้านวิชาการ การวิจัย และบริการวิชาการครั้งนี้ด้วย

----------------------------------
📌คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
----------------------------------
🔸วิสัยทัศน์
“องค์กรแห่งการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมเพื่อสังคมที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน”
“Science Innovation for Better Sustainable Society”
----------------------------------
🔸ค่านิยมองค์กร AGILE
A = Accountability (สังคมศรัทธา)
G = Global Mindset (พัฒนาสู่สากล)
I = Innovative Thinking (คิดค้นนวัตกรรม)
L = Life-Long Learning (วัฒนธรรมการเรียนรู้)
E = Effectiveness (มุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์)
----------------------------------
🔸วัฒนธรรมองค์กร :
"มุ่งมั่น มีเหตุผล คนภูมิบูรพา” "Devoted-Thoughtful-Proud of BUU"