ค่ายวิทยาศาสตร์ โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ จังหวัดสุรินทร์

[ ภาพกิจกรรม ]

       คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมกับ โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ จังหวัดสุรินทร์ ค่ายวิทยาศาสตร์ โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ จังหวัดสุรินทร์ (โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ กิจกรรมส่งเสริมความเป็นอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์) ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓ จำนวนรวม ๙๒ คน เมื่อวันที่ ๑๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ ณ อาคารปฎิบัติการพื้นฐานและศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของนักเรียนได้เรียนรู้และฝึกทักษะภาคปฏิบัติในห้องปฎิบัติการทางวิทยาศาสตร์ ที่สามารถนำความรู้และทักษะทางวิทยาศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน อันจะก่อให้เกิดองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ใหม่ ๆ แก่นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ

       โดยมีกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้

       ๑. กิจกรรมปฏิบัติการทางเคมี เรื่อง การศึกษาจุดเดือดจุดหลอมเหลว โดย ผศ.ดร.อนันต์ อธิพรชัย อาจารย์ประจำภาควิชาเคมี และคุณนพวรรณ ทับขัน นักวิทยาศาสตร์ สังกัดสำนักงานคณบดี

       ๒. กิจกรรมปฏิบัติการชีววิทยา เรื่อง การศึกษาสรีระของสัตว์ทะเล โดย ผศ.ดร.พอจิต นันทนาวัฒน์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ และ นายศุภกิจ ศรีสวัสดิ์ นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ สังกัดสำนักงานการศึกษา

       ๓. กิจกรรมปฏิบัติการทางฟิสิกส์ เรื่อง การสร้างและออกแบบหุ่นยนต์เบื้องต้น โดย อ.นิวร ศรีคุณ อาจารย์ประจำภาควิชาฟิสิกส์ และ น.ส.พัชราวรรณ วรรณทวี ผู้ปฏิบัติงานช่าง เจ้าหน้าที่ประจำโครงการ วมว. คู่ศูนย์โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา

       ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.อุษาวดี ตันติวรานุรักษ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ กล่าวปิดโครงการและมอบเกียรติบัตร

----------------------------------
📌คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
----------------------------------
🔸วิสัยทัศน์
“องค์กรแห่งการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมเพื่อสังคมที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน”
“Science Innovation for Better Sustainable Society”
----------------------------------
🔸ค่านิยมองค์กร AGILE
A = Accountability (สังคมศรัทธา)
G = Global Mindset (พัฒนาสู่สากล)
I = Innovative Thinking (คิดค้นนวัตกรรม)
L = Life-Long Learning (วัฒนธรรมการเรียนรู้)
E = Effectiveness (มุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์)
----------------------------------
🔸วัฒนธรรมองค์กร :
"มุ่งมั่น มีเหตุผล คนภูมิบูรพา” "Devoted-Thoughtful-Proud of BUU"