ค่ายวิทยาศาสตร์ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี จังหวัดเพชรบูรณ์

[ ภาพกิจกรรม | ทัศนศึกษา ]

       คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมกับ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี จังหวัดเพชรบูรณ์ จัดโครงการบริการวิชาการ ค่ายวิทยาศาสตร์ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี จังหวัดเพชรบูรณ์ (โครงการค่ายบูรณาการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม ห้องเรียนพิเศษ สสวท. และวิทย์ - คณิต ม.ปลาย) ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ จำนวนรวม ๘๖ คน เมื่อวันที่ ๙-๑๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ ณ อาคารปฎิบัติการพื้นฐานและศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของนักเรียนได้เรียนรู้และฝึกทักษะภาคปฏิบัติในห้องปฎิบัติการทางวิทยาศาสตร์ ที่สามารถนำความรู้และทักษะทางวิทยาศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน อันจะก่อให้เกิดองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ใหม่ ๆ แก่นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ

       โดยมีกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้

       ๑. กิจกรรมปฏิบัติการทางเคมี เรื่อง วิเคราะห์สารฟอมาลินในหมึก โดย ผศ.ดร.อนันต์ อธิพรชัย อาจารย์ประจำภาควิชาเคมี

       ๒. กิจกรรมปฏิบัติการทางชีววิทยา เรื่อง การศึกษาสรีระของสัตว์ทะเล โดย ผศ.ดร.พอจิต นันทนาวัฒน์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ และ นายศุภกิจ ศรีสวัสดิ์ นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ สังกัดสำนักงานการศึกษา

       ๓. กิจกรรมปฏิบัติการทางวาริชศาสตร์ เรื่อง การวิเคราะห์คุณภาพน้ำ โดย ดร.วิชญา กันบัว อาจารย์ประจำภาควิชาวาริชศาสตร์

       ๔. กิจกรรมปฏิบัติการทางฟิสิกส์ เรื่อง การสร้างและออกแบบหุ่นยนต์เบื้องต้น โดย อ.ภาณุพงศ์ บุญเพียร อาจารย์ประจำ และ คุณเบญจพร ยศบุรุษ นักวิทยาศาสตร์ สังกัดภาควิชาฟิสิกส์

       ๕. กิจกรรมบรรยายพิเศษ และเยี่ยมชมนิทรรศการนานาสารพัดหอย โดยคุณรุ่งวิทย์ ชัยจิรวงศ์ และคุณวีระพัฒน์ ธรรมสิริทอง นักวิทยาศาสตร์ สังกัดภาควิชาชีววิทยา

       ๖. กิจกรรมทัศนศึกษา ณ ถนนคนเดินบางแสน และสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา

       ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.อนันต์ อธิพรชัย รองคณบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรม และบริการวิชาการ กล่าวต้อนรับและเปิดโครงการ และ รศ.ดร.อุษาวดี ตันติวรานุรักษ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ กล่าวปิดโครงการและมอบเกียรติบัตร

----------------------------------
📌คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
----------------------------------
🔸วิสัยทัศน์
“องค์กรแห่งการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมเพื่อสังคมที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน”
“Science Innovation for Better Sustainable Society”
----------------------------------
🔸ค่านิยมองค์กร AGILE
A = Accountability (สังคมศรัทธา)
G = Global Mindset (พัฒนาสู่สากล)
I = Innovative Thinking (คิดค้นนวัตกรรม)
L = Life-Long Learning (วัฒนธรรมการเรียนรู้)
E = Effectiveness (มุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์)
----------------------------------
🔸วัฒนธรรมองค์กร :
"มุ่งมั่น มีเหตุผล คนภูมิบูรพา” "Devoted-Thoughtful-Proud of BUU"