ค่ายวิทยาศาสตร์เคลื่อนที่ ครั้งที่ ๓๐

[ ภาพกิจกรรม ]

       เมื่อวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗ ฝ่ายกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์ จัดโครงการค่ายวิทยาศาสตร์เคลื่อนที่ ครั้งที่ ๓๐ ณ โรงเรียนบ่อทองวงษ์จันทร์วิทยา ตำบลวัดสุวรรณ อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี มีพิธีเปิด ณ ห้องบรรยายรวม “เกษร” อาคาร ๑ โรงเรียนบ่อทองวงษ์จันทร์วิทยา โดยมี ดร.อัจฉริยา สุรวรเชษฐ รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ่อทองวงษ์จันทร์วิทยา กล่าวต้อนรับคณะผู้บริหาร และนิสิตจากคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิศักดิ์ ไชยโรจน์วัฒนา รองคณบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและโครงสร้างพื้นฐานเป็นประธานในพิธีเปิด  

       ภายในโครงการฯ ประกอบไปด้วย การจัดฐานกิจกรรมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ โดยการบูรณาการจากองค์ความรู้ของสาขาวิชาต่าง ๆ ของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา และฐานกิจกรรมการแนะแนวการศึกษาต่อในคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา โดยมีนักเรียนเข้าร่วมโครงการกว่า ๒๐๐ คน

       สำหรับโครงการค่ายวิทยาศาสตร์เคลื่อนที่ เป็นโครงการที่ทางคณะวิทยาศาสตร์จัดขึ้นเพื่อนำความรู้ทางวิทยาศาสตร์ไปนำเสนอให้แก่นักเรียนในโรงเรียนในเขตภาคตะวันออก อันจะเป็นการสร้างทัศนคติที่ดีต่อวิชาวิทยาศาสตร์ของเยาวชน รวมถึงฝึกให้เยาวชนได้พัฒนากระบวนการคิดเป็นขั้นตอน นอกจากนี้ยังเป็นการฝึกฝนให้นิสิตได้ทำงานเป็นหมู่คณะ และมีจิตอาสาอีกด้วย

ภาพ: สโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร์
ข่าว: นายธนาชัย จันทรศร นักวิชาการศึกษา

----------------------------------
📌คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
----------------------------------
🔸วิสัยทัศน์
“องค์กรแห่งการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมเพื่อสังคมที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน”
“Science Innovation for Better Sustainable Society”
----------------------------------
🔸ค่านิยมองค์กร AGILE
A = Accountability (สังคมศรัทธา)
G = Global Mindset (พัฒนาสู่สากล)
I = Innovative Thinking (คิดค้นนวัตกรรม)
L = Life-Long Learning (วัฒนธรรมการเรียนรู้)
E = Effectiveness (มุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์)
----------------------------------
🔸วัฒนธรรมองค์กร :
"มุ่งมั่น มีเหตุผล คนภูมิบูรพา” "Devoted-Thoughtful-Proud of BUU"