โครงการพัฒนาสมรรถนะมาตรวิทยา

[ ภาพกิจกรรม ]

       เมื่อวันที่ ๑๓-๑๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗ คณะวิทยาศาสตร์ ร่วมกับ ภาควิชาเคมี และสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ จัดโครงการพัฒนาสมรรถนะมาตรวิทยา ณ ห้อง CL101 อาคารปฏิบัติการพื้นฐานและเครื่องมือวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ในการนี้ได้รับเกียรติวิทยากรจากสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ โดย คุณอัจฉรา เจริญสุข อดีตผู้อำนวยการสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ บรรยายหัวข้อ เรื่อง มาตรวิทยากับระบบคุณภาพ, ดร.ชัยวัฒน์ เจษฎาจินต์ หัวหน้ากลุ่มงานไฟฟ้ากำลังและเครื่องมือวัดไฟฟ้าความถูกต้องสูง บรรยายหัวข้อ เรื่อง มาตรวิทยาและการจัดการเครื่องมือวัด และ ดร.นฤดม นวลขาว หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาธุรกิจ บรรยายหัวข้อ เรื่อง ความไม่แน่นอนในการวัดเบื้องต้น โดยกิจกรรมหลักสูตรการอบรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความรู้เพิ่มพูนทักษะด้านมาตรวิทยา การสอบเทียบเครื่องมือวัดพื้นฐานแก่นิสิต บุคลากร และผู้ที่สนใจ อีกทั้งยังเป็นการช่วยเสริมสมรรถนะทางด้านการวัดและการสอบเทียบอันจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการทำงานหรือวิชาชีพในอนาคตได้อีกด้วย โดยผู้ผ่านการอบรมและสอบผ่านตามเกณฑ์การอบรมที่กำหนดจะได้รับเกียรติบัตรจากทางสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.อุษาวดี ตันติวรานุรักษ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เป็นประธานเปิดโครงการ

----------------------------------
📌คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
----------------------------------
🔸วิสัยทัศน์
“องค์กรแห่งการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมเพื่อสังคมที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน”
“Science Innovation for Better Sustainable Society”
----------------------------------
🔸ค่านิยมองค์กร AGILE
A = Accountability (สังคมศรัทธา)
G = Global Mindset (พัฒนาสู่สากล)
I = Innovative Thinking (คิดค้นนวัตกรรม)
L = Life-Long Learning (วัฒนธรรมการเรียนรู้)
E = Effectiveness (มุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์)
----------------------------------
🔸วัฒนธรรมองค์กร :
"มุ่งมั่น มีเหตุผล คนภูมิบูรพา” "Devoted-Thoughtful-Proud of BUU"