คณะวิทยาศาสตร์จัดอบรมหลักสูตร : เทคนิคการตรวจประเมินภายในระบบการจัดการคุณภาพ (ISO9001: 2015)

[ ภาพกิจกรรม ]

       เมื่อวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗ คณะวิทยาศาสตร์ ได้จัดอบรมหลักสูตร : เทคนิคการตรวจประเมินภายในระบบการจัดการคุณภาพ (ISO9001: 2015) ให้กับผู้บริหารและบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ สังกัดสำนักงานคณบดี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ผู้บริหารและบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ มีความรู้ความเข้าใจในการตรวจติดตามคุณภาพภายในระบบ  ISO 9001: 2015 โดยได้รับเกียรติจาก คุณนิตยา วณิชย์วรนันต์ ที่ปรึกษา/ วิทยากรระบบมาตรฐานสากล และผู้ตรวจประเมินระบบมาตรฐาน บจก. เอ็นเนอร์เมค แอนด์ ควอลิตี้เซอร์วิส เป็นวิทยากรบรรยาย และได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.อุษาวดี ตันติวรานุรักษ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรมดังกล่าว

----------------------------------
📌คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
----------------------------------
🔸วิสัยทัศน์
“องค์กรแห่งการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมเพื่อสังคมที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน”
“Science Innovation for Better Sustainable Society”
----------------------------------
🔸ค่านิยมองค์กร AGILE
A = Accountability (สังคมศรัทธา)
G = Global Mindset (พัฒนาสู่สากล)
I = Innovative Thinking (คิดค้นนวัตกรรม)
L = Life-Long Learning (วัฒนธรรมการเรียนรู้)
E = Effectiveness (มุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์)
----------------------------------
🔸วัฒนธรรมองค์กร :
"มุ่งมั่น มีเหตุผล คนภูมิบูรพา” "Devoted-Thoughtful-Proud of BUU"