ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนเทศบาล ๑ "บุรีราษฎร์ดรุณวิทยา" จังหวัดบุรีรัมย์

[ ภาพกิจกรรม ]

       เมื่อวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนเทศบาล ๑ "บุรีราษฎร์ดรุณวิทยา" จังหวัดบุรีรัมย์ มีผู้เข้าร่วมเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ จำนวน ๑๑๘ คน พร้อมคณะครูจำนวน ๗ คน รวมทั้งสิ้น ๑๒๕ คน เพื่อเข้ารับฟังการแนะแนวด้านการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาสาขาต่าง ๆ ของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.อุษาวดี ตันติวรานุรักษ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ กล่าวต้อนรับ พร้อมด้วย ผศ.ดร.อนุกูล บูรณประทีปรัตน์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และ ผศ.ดร.อนันต์ อธิพรชัย รองคณบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรม และบริการวิชาการ ให้การต้อนรับและนำเสนอข้อมูลแนะแนวการศึกษาต่อดังกล่าว

----------------------------------
📌คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
----------------------------------
🔸วิสัยทัศน์
“องค์กรแห่งการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมเพื่อสังคมที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน”
“Science Innovation for Better Sustainable Society”
----------------------------------
🔸ค่านิยมองค์กร AGILE
A = Accountability (สังคมศรัทธา)
G = Global Mindset (พัฒนาสู่สากล)
I = Innovative Thinking (คิดค้นนวัตกรรม)
L = Life-Long Learning (วัฒนธรรมการเรียนรู้)
E = Effectiveness (มุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์)
----------------------------------
🔸วัฒนธรรมองค์กร :
"มุ่งมั่น มีเหตุผล คนภูมิบูรพา” "Devoted-Thoughtful-Proud of BUU"