ค่ายวิทยาศาสตร์ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ

[ ภาพกิจกรรม ]

         คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมกับ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ จัดโครงการบริการวิชาการ ค่ายวิทยาศาสตร์ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ (ค่ายส่งเสริมทักษะทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์สำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษคณิตศาสตร์) ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓ จำนวนรวม ๑๐๖ คน เมื่อวันที่ ๒-๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗ ณ อาคารปฎิบัติการพื้นฐานและศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของนักเรียนได้เรียนรู้และฝึกทักษะภาคปฏิบัติในห้องปฎิบัติการทางวิทยาศาสตร์ ที่สามารถนำความรู้และทักษะทางวิทยาศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน อันจะก่อให้เกิดองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ใหม่ ๆ แก่นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ โดยมีกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้

       ๑. กิจกรรมปฏิบัติการทางเคมี เรื่อง การวิเคราะห์หาปริมาณกรด-เบส ด้วยการไทเทรต โดย คุณนพวรรณ ทับขัน นักวิทยาศาสตร์ และนายชาติชาย มาลาพงษ์ นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ สังกัดหน่วยบริการนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์

       ๒. กิจกรรมปฏิบัติการทางชีววิทยา เรื่อง กายวิภาคของสัตว์ทะเล โดย อ.ดร.วิชญา กันบัว อาจารย์ประจำภาควิชาวาริชศาสตร์

       ๓. กิจกรรมปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์การอาหาร เรื่อง การทดสอบสารอาหารในพืช โดย อ.ดร.ปรียานุช ใจหาญ อาจารย์ประจำโครงการ วมว. คู่ศูนย์โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา

       ๔. กิจกรรมเสริมทักษะและเสริมสร้างการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ โดย คุณธนาชัย จันทรศร นักวิชาการศึกษา สังกัดสำนักงานคณบดี

       ๗. กิจกรรมสานสัมพันธ์ โดย สโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร์

       ๘. กิจกรรมทัศนศึกษา ณ สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล ม.บูรพา

       ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.อุษาวดี ตันติวรานุรักษ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ กล่าวปิดโครงการและมอบเกียรติบัตร

----------------------------------

📌 นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับเกียรติบัตรสามารถใช้เป็นส่วนหนึ่งในการยื่นสมัครเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาตามระบบ TCAS ได้

🏖โรงเรียนที่สนใจพานักเรียนมาทำกิจกรรมสนุก ๆ แบบ #เรียนวิทยาศาสตร์บรรยากาศริมทะเล สามารถติดต่อได้ที่ งานบริการวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา โทร. 0 3810 3157 https://www.facebook.com/scicamp.buu

----------------------------------
📌คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
----------------------------------
🔸วิสัยทัศน์
“องค์กรแห่งการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมเพื่อสังคมที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน”
“Science Innovation for Better Sustainable Society”
----------------------------------
🔸ค่านิยมองค์กร AGILE
A = Accountability (สังคมศรัทธา)
G = Global Mindset (พัฒนาสู่สากล)
I = Innovative Thinking (คิดค้นนวัตกรรม)
L = Life-Long Learning (วัฒนธรรมการเรียนรู้)
E = Effectiveness (มุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์)
----------------------------------
🔸วัฒนธรรมองค์กร :
"มุ่งมั่น มีเหตุผล คนภูมิบูรพา” "Devoted-Thoughtful-Proud of BUU"