ค่ายวิทยาศาสตร์ โรงเรียนสรรพวิทยาคม จังหวัดตาก

[ ภาพกิจกรรม ]

         คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมกับ โรงเรียนสรรพวิทยาคม จังหวัดตาก จัดโครงการบริการวิชาการ ค่ายวิทยาศาสตร์ โรงเรียนสรรพวิทยาคม จังหวัดตาก (โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (SMAT)) ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ และ ๕ จำนวนรวม ๕๘ คน เมื่อวันที่ ๓๑ มกราคม - ๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗ ณ อาคารปฎิบัติการพื้นฐานและศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของนักเรียนได้เรียนรู้และฝึกทักษะภาคปฏิบัติในห้องปฎิบัติการทางวิทยาศาสตร์ ที่สามารถนำความรู้และทักษะทางวิทยาศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน อันจะก่อให้เกิดองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ใหม่ ๆ แก่นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ โดยมีกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้

       ๑. กิจกรรมบรรยายพิเศษ เรื่อง ปะการังแข็งและเหล่าเครือญาติ โดย ผศ.ดร.นรินทร์รัตน์ คงจันทร์ตรี อาจารย์ประจำภาควิชาวาริชศาสตร์

       ๒. กิจกรรมปฏิบัติการ “การสกัด DNA ผักและผลไม้” โดย อ.ดร.ปรียานุช ใจหาญ อาจารย์ประจำโครงการ วมว. คู่ศูนย์โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา

       ๓. กิจกรรมฐานปฏิบัติการ “การศึกษาโครงสร้างของพืช” โดย คุณรุ่งวิทย์ ชัยจิรวงศ์ และคุณวีระพัฒน์ ธรรมสิริทอง นักวิทยาศาสตร์ สังกัดภาควิชาชีววิทยา

       ๔. กิจกรรมปฏิบัติการ “การย้อมแกรมแบคทีเรียและศึกษาจุลินทรีย์ก่อโรคในอาหารทะเล” โดย คุณวรนาฎ จงโยธา นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ และคุณพงศ์พันธ์ รุ่งขจรชัย นักวิทยาศาสตร์ สังกัดภาควิชาจุลชีววิทยา

       ๕. กิจกรรมเสริมทักษะและเสริมสร้างการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ โดย คุณธนาชัย จันทรศร นักวิชาการศึกษา สังกัดสำนักงานคณบดี

       ๖. กิจกรรมทัศนศึกษา ณ สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล ม.บูรพา, ชายหาดบางแสน, ถนนคนเดินบางแสน และศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล ฐานทัพเรือสัตหีบ

       ๗. กิจกรรมดำน้ำดูปะการัง ณ หาดน้ำใส ฐานทัพเรือสัตหีบ

      ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.อุษาวดี ตันติวรานุรักษ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ กล่าวปิดโครงการและมอบเกียรติบัตร

----------------------------------
📌คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
----------------------------------
🔸วิสัยทัศน์
“องค์กรแห่งการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมเพื่อสังคมที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน”
“Science Innovation for Better Sustainable Society”
----------------------------------
🔸ค่านิยมองค์กร AGILE
A = Accountability (สังคมศรัทธา)
G = Global Mindset (พัฒนาสู่สากล)
I = Innovative Thinking (คิดค้นนวัตกรรม)
L = Life-Long Learning (วัฒนธรรมการเรียนรู้)
E = Effectiveness (มุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์)
----------------------------------
🔸วัฒนธรรมองค์กร :
"มุ่งมั่น มีเหตุผล คนภูมิบูรพา” "Devoted-Thoughtful-Proud of BUU"