โครงการเส้นทางสู่ชำนาญการของพนักงานสายสนับสนุนวิชาการ

       คณะวิทยาศาสตร์จัดโครงการเส้นทางสู่ชำนาญการของพนักงานสายสนับสนุนวิชาการ ให้กับบุคลากรสายสนับสนุนของคณะวิทยาศาสตร์ เมื่อวันที่ ๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุม SD 506 ชั้น ๕ อาคารสิรินธร โดยจะจัดทั้งหมด ๖ ครั้ง (วันที่ ๒, ๑๖, ๓๐ กรกฎาคม,วันที่ ๖, ๒๐ และ ๒๗ สิงหาคม) เพื่อให้บุคลากรของคณะวิทยาศาสตร์มีความรู้ ทักษะ และพฤติกรรมในการปฏิบัติงานที่สนับสนุนการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์และแผนการจัดการความรู้ (KM) คณะวิทยาศาสตร์ ได้รับเกียรติจากคณบดีคณะวิทยาศาสตร์เป็นวิทยากรบรรยายเกี่ยวกับรายละเอียดของการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการทำงาน และเกิดเป็นแนวปฏิบัติที่ดีในการจัดทำคู่มือ ตลอดจนเกิดค่านิยมองค์กรที่ดีอันจะส่งผลดีต่อคุณภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการของคณะให้ปฏิบัติงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ทั้งนี้มีบุคลากรสายสนับสนุนเข้าร่วมรวม ๒๗ คน และคาดว่าหลังโครงการเสร็จสิ้นจะมีบุคลากรที่ส่งคู่มือเพื่อขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการด้วย

----------------------

#เรียนวิทย์ติดทะเล

#คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพา

[ ภาพกิจกรรม ]


 

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
169 ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131
 0-3810-3011
 0-3839-3496
 scibuu.pr@gmail.com
ติดต่อเรา

Line Official (Science-Burapha)
เพิ่มเพื่อน