ค่ายวิทยาศาสตร์ โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ

[ ภาพกิจกรรม ]

        คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมกับ โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ จัดโครงการบริการวิชาการ ค่ายวิทยาศาสตร์ โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ จำนวนรวม ๕๙ คน เมื่อวันที่ ๒๖-๒๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗ ณ อาคารปฎิบัติการพื้นฐานและศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของนักเรียนได้เรียนรู้และฝึกทักษะภาคปฏิบัติในห้องปฎิบัติการทางวิทยาศาสตร์ ที่สามารถนำความรู้และทักษะทางวิทยาศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน อันจะก่อให้เกิดองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ใหม่ ๆ แก่นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ โดยมีกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้

       ๑. กิจกรรมปฏิบัติการทางฟิสิกส์ เรื่อง ไฟฟ้ากับแม่เหล็ก โดย อ.ดร.รัฐชัย ปิ่นชัยวัฒน์ อาจารย์ประจำภาควิชาฟิสิกส์

       ๒. กิจกรรมปฏิบัติการทางฟิสิกส์ เรื่อง การวัดความยาวคลื่น โดย อ.ภาณุพงศ์ บุญเพียร อาจารย์ประจำภาควิชาฟิสิกส์

       ๓. กิจรรมปฏิบัติการทางวาริชศาสตร์ เรื่อง การศึกษาแพลงก์ตอน โดย อ.ดร.วิชญา กันบัว อาจารย์ประจำภาควิชาวาริชศาสตร์

       ๔. กิจกรรมปฏิบัติการทางชีววิทยา เรื่อง กายวิภาคของสัตว์ทะเล โดย ผศ.ดร.พอจิต นันทนาวัฒน์ และคุณศุภกิจ ศรีสวัสดิ์ นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ สังกัดสำนักงานการศึกษา

       ๕. กิจกรรมปฏิบัติการทางจุลชีววิทยา เรื่อง เทคนิคการย้อมสีแกรมแบคทีเรีย โดย คุณวรนาฎ จงโยธา นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ และคุณพงศ์พันธ์ รุ่งขจรชัย นักวิทยาศาสตร์ สังกัดภาควิชาจุลชีววิทยา

       ๖. กิจกรรมเสริมทักษะความรู้ทางวิทยาศาสตร์ โดย คุณธนาชัย จันทรศร นักวิชาการศึกษา สังกัดสำนักงานคณบดี

       ๗. กิจกรรมสานสัมพันธ์ โดย สโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร์

       ๘. กิจกรรมทัศนศึกษา ณ สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล ม.บูรพา, ชายหาดบางแสน และตลาดปาร์คอิน บางแสน

       ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.อุษาวดี ตันติวรานุรักษ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ กล่าวปิดโครงการและมอบเกียรติบัตร

----------------------------------
📌คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
----------------------------------
🔸วิสัยทัศน์
“องค์กรแห่งการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมเพื่อสังคมที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน”
“Science Innovation for Better Sustainable Society”
----------------------------------
🔸ค่านิยมองค์กร AGILE
A = Accountability (สังคมศรัทธา)
G = Global Mindset (พัฒนาสู่สากล)
I = Innovative Thinking (คิดค้นนวัตกรรม)
L = Life-Long Learning (วัฒนธรรมการเรียนรู้)
E = Effectiveness (มุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์)
----------------------------------
🔸วัฒนธรรมองค์กร :
"มุ่งมั่น มีเหตุผล คนภูมิบูรพา” "Devoted-Thoughtful-Proud of BUU"