ต้อนรับโรงเรียนสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ ศึกษาดูงาน

[ ภาพกิจกรรม ]

        เมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗ ณ ห้อง SD 506 อาคารสิรินธร คณะวิทยาศาสตร์ ให้การต้อนรับคณะครู นักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ โรงเรียนสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ จำนวนรวม ๙๗ คน เข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา และแนวทางการประกอบอาชีพ

       ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.อุษาวดี ตันติวรานุรักษ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ กล่าวต้อนรับ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนัน อธิพรชัย รองคณบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรม และบริการวิชาการ แนะนำหลักสูตรการเรียนการสอน แนวทางการประกอบอาชีพ และนำชมนิทรรศการ “นานาสารพัดหอย” และห้องปฏิบัติเครื่องมือวิจัยขั้นสูง อาคารปฏิบัติการพื้นฐานและศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจของนักเรียนในการเข้าศึกษาต่อทางด้านวิทยาศาสตร์

----------------------------------
📌คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
----------------------------------
🔸วิสัยทัศน์
“องค์กรแห่งการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมเพื่อสังคมที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน”
“Science Innovation for Better Sustainable Society”
----------------------------------
🔸ค่านิยมองค์กร AGILE
A = Accountability (สังคมศรัทธา)
G = Global Mindset (พัฒนาสู่สากล)
I = Innovative Thinking (คิดค้นนวัตกรรม)
L = Life-Long Learning (วัฒนธรรมการเรียนรู้)
E = Effectiveness (มุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์)
----------------------------------
🔸วัฒนธรรมองค์กร :
"มุ่งมั่น มีเหตุผล คนภูมิบูรพา” "Devoted-Thoughtful-Proud of BUU"