โครงการทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม : การอนุรักษ์และสืบสานประเพณีไทย เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ กิจกรรมสานสัมพันธ์ และต้อนรับบุคลากรใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

[ กิจกรรมทำบุญตักบาตร | กิจกรรมสานสัมพันธ์ (กิจกรรม "Walk rally)กิจกรรมสานสัมพันธ์และต้อนรับบุคลากรใหม่ ]

       เมื่อวันที่ ๒๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ คณะวิทยาศาสตร์ จัดโครงการทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม : การอนุรักษ์และสืบสานประเพณีไทย เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ กิจกรรมสานสัมพันธ์ และต้อนรับบุคลากรใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ขึ้น ณ ชั้น ๑ อาคารปฏิบัติการพื้นฐานและศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ เพื่อสืบสานประเพณีอันดีงามของไทย และให้บุคลากรมีความผูกพันธ์กับองค์กร พร้อมทั้งจัดแสดงความยินดีและต้อนรับบุคลากรใหม่อีกด้วย โดยในงานมีกิจกรรมต่าง ๆ มากมาย อาทิ ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์จำนวน ๙ รูป กิจกรรมกีฬาสัมพันธ์ของบุคลากร กิจกรรมสานสัมพันธ์ร่วมรับประทานอาหารเย็นพร้อมกัน และกิจกรรมต้อนรับบุคลากรใหม่ ทั้งนี้มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ จำนวนมาก ทั้งผู้บริหารผู้ทรงคุณวุฒิประจำคณะ อาจารย์อาวุโส คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิต

----------------------------------
📌คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
----------------------------------
🔸วิสัยทัศน์
“องค์กรแห่งการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมเพื่อสังคมที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน”
“Science Innovation for Better Sustainable Society”
----------------------------------
🔸ค่านิยมองค์กร AGILE
A = Accountability (สังคมศรัทธา)
G = Global Mindset (พัฒนาสู่สากล)
I = Innovative Thinking (คิดค้นนวัตกรรม)
L = Life-Long Learning (วัฒนธรรมการเรียนรู้)
E = Effectiveness (มุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์)
----------------------------------
🔸วัฒนธรรมองค์กร :
"มุ่งมั่น มีเหตุผล คนภูมิบูรพา” "Devoted-Thoughtful-Proud of BUU"