KM: การพัฒนากระบวนการทำงานและการเชื่อมโยงงานประจำสู่งานวิจัย (R2R) ประจำปี ๒๕๖๓

       คณะวิทยาศาสตร์ จัดโครงการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้และจัดการความรู้ในองค์กร (KM):  การพัฒนากระบวนการทำงานและการเชื่อมโยงงานประจำสู่งานวิจัย (R2R) คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. ในรูปแบบการประชุมออนไลน์ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและถ่ายทอดการทำงานของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการในภาพรวมให้เกิดประสิทธิภาพ ทั้งทางด้านวิชาการ งานบริการวิชาการและการวิจัย อันจะนำไปสู่การพัฒนาการปฏิบัติงานของตนเองภายใต้แนวคิดการจัดการความรู้ ตลอดจนเพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะและศักยภาพ พร้อมทั้งการพัฒนากระบวนงานที่รับผิดชอบให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น โดยกิจกรรมประกอบด้วยการบรรยาย หัวข้อ “การปรับเปลี่ยนวิธีการพัฒนาตนเองในยุคปัจจุบัน” โดยคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ การนำเสนอผลงาน Oral presentations โดยบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ทั้งนี้มีผู้บริหารและบุคลากรเข้าร่วมประชุมออนไลน์รวมทั้งสิ้น ๖๙ คน

----------------------

#เรียนวิทย์ติดทะเล

#คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพา

[ ภาพกิจกรรม ] 

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
169 ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131
 0-3810-3011
 0-3839-3496
 scibuu.pr@gmail.com
ติดต่อเรา

Line Official (Science-Burapha)
เพิ่มเพื่อน