เข้าศึกษาดูงาน เพื่อสร้างเครือข่ายและความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม

[ ภาพกิจกรรม ]

         เมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา นำโดย รศ.ดร.อุษาวดี ตันติวรานุรักษ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ พร้อมด้วย หัวหน้าภาควิชา และ นักวิจัย  เข้าศึกษาดูงาน ณ บริษัท ไทยซัมมิท พีเค คอร์ปอเรชั่น จำกัด จังหวัดระยอง เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือ รับฟังโจทย์การวิจัยจากภาคอุตสาหกรรม รวมถึงการหารือความร่วมมือการส่งนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ เข้าฝึกงานสหกิจศึกษา

        ในการนี้ได้รับเกียรติจาก คุณรัฐเกียรติ สารเก่ง ผู้อำนวยการฝ่ายโรงงาน, คุณบำรุง หมอนภักดี ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายโรงงาน, คุณณรงค์ศักดิ์ โพธ์ไทร ผู้จัดการฝ่ายซ่อมบำรุง, คุณรังสฤษฎ์ ศรีประเสริฐภาพ ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายทรัพยากรมนุษย์และธุรการ และ ทีมงาน บริษัท ไทยซัมมิท พีเค คอร์ปอเรชั่น จำกัด ในการแนะนำการจัดการกระบวนการผลิต และนำเยี่ยมชมกระบวนการผลิตของโรงงาน

----------------------------------
📌คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
----------------------------------
🔸วิสัยทัศน์
“องค์กรแห่งการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมเพื่อสังคมที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน”
“Science Innovation for Better Sustainable Society”
----------------------------------
🔸ค่านิยมองค์กร AGILE
A = Accountability (สังคมศรัทธา)
G = Global Mindset (พัฒนาสู่สากล)
I = Innovative Thinking (คิดค้นนวัตกรรม)
L = Life-Long Learning (วัฒนธรรมการเรียนรู้)
E = Effectiveness (มุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์)
----------------------------------
🔸วัฒนธรรมองค์กร :
"มุ่งมั่น มีเหตุผล คนภูมิบูรพา” "Devoted-Thoughtful-Proud of BUU"