ต้อนรับ Assoc. Prof. Dr. Marco Ciolli หารือความเป็นไปได้ในการทำบันทึกข้อตกลงร่วมมือด้านวิชาการและการวิจัย

[ ภาพกิจกรรม ]

      เมื่อวันอังคารที่ ๑๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุม SD502 อาคารสิรินธร คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา รศ.ดร.อุษาวดี ตันติวรานุรักษ์ คณบดีคณวิทยาศาสตร์ พร้อมด้วย ผศ.ดร.นรินทร์รัตน์ คงจันทร์ตรี รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ผศ.วิโรจน์ เครือภู่ ผู้อำนวยการโครงการ วมว. และ ผศ.ดร.วรนพ สุขภารังษี หัวหน้าภาควิชาชีววิทยา ให้การต้อนรับ Assoc. Prof. Dr. Marco Ciolli จาก Department of Civil, Environmental and Mechanical Engineering, University of Trento สาธารณรัฐอิตาลี

     ในการนี้ได้มีการหารือความเป็นไปได้ในการทำบันทึกข้อตกลงร่วมมือด้านวิชาการและการวิจัยระหว่างสองหน่วยงานเพื่อนำไปสู่การแลกเปลี่ยนและเรียนรู้ร่วมกัน ในการส่งเสริมให้นิสิตและบุคลากรทั้งสองฝ่ายมีความร่วมมือระหว่างกัน ซึ่งในระหว่างวันที่ ๑๓-๒๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ภาควิชาชีววิทยาและศูนย์ความเป็นเลิศด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมและพิษวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมเป็นเจ้าภาพในการดูแล Assoc. Dr. Marco Ciolli และมีการจัดสัมมนาพิเศษทางชีววิทยา ในวันที่ ๑๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เรื่อง GIS ecosystem mapping and modeling, climate change and human wildlife conflicts ณ ห้อง QS1-2001 ในการนี้ ผศ.ดร.จันทิมา ปิยะพงษ์ และ ผศ.เผชิญโชค จินตเศรณี ทำหน้าที่ดูแลและอำนวยความสะดวก Assoc. Prof. Dr. Marco Ciolli ตลอดช่วงเวลาดังกล่าว รวมทั้งดำเนินการวิจัยร่วมกันในระยะเวลาที่มาเยือนคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

----------------------------------
📌คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
----------------------------------
🔸วิสัยทัศน์
“องค์กรแห่งการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมเพื่อสังคมที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน”
“Science Innovation for Better Sustainable Society”
----------------------------------
🔸ค่านิยมองค์กร AGILE
A = Accountability (สังคมศรัทธา)
G = Global Mindset (พัฒนาสู่สากล)
I = Innovative Thinking (คิดค้นนวัตกรรม)
L = Life-Long Learning (วัฒนธรรมการเรียนรู้)
E = Effectiveness (มุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์)
----------------------------------
🔸วัฒนธรรมองค์กร :
"มุ่งมั่น มีเหตุผล คนภูมิบูรพา” "Devoted-Thoughtful-Proud of BUU"