ต้อนรับภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง และกองบรรณาธิการวารสาร Vietnam Journal of Marine Science and Technology (VJMS) ศึกษาดูงานวารสารวิทยาศาสตร์บูรพา

[ ภาพกิจกรรม ]

       เมื่อวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖ ณ ห้อง SD 502 อาคาสิรินธร คณะวิทยาศาสตร์ให้การต้อนรับภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง และกองบรรณาธิการวารสาร Vietnam Journal of Marine Science and Technology (VJMS) เข้าศึกษาดูงานวารสารวิทยาศาสตร์บูรพา เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์การตีพิมพ์ผลงานวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แนวทางการดำเนินงานของวารสารในประเทศไทย ปัญหาและอุปสรรคในการตีพิมพ์ผลงาน และแนวทางความร่วมมือในอนาคต ระหว่าง กองบรรณาธิการ Vietnam Journal of Marine Science and Technology (VJMS), ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง และ กองบรรณาธิการ Burapha Science Journal คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา โดยมี ผศ.ดร.อนุกูล บูรณประทีปรัตน์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ (กองบรรณาธิการวารสารวิทยาศาสตร์บูรพา) ผู้บริหาร หัวหน้าภาควิชา บุคลากร เข้าร่วมต้อนรับและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการดำเนินงานของวารสาร

----------------------------------
📌คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
----------------------------------
🔸วิสัยทัศน์
“องค์กรแห่งการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมเพื่อสังคมที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน”
“Science Innovation for Better Sustainable Society”
----------------------------------
🔸ค่านิยมองค์กร AGILE
A = Accountability (สังคมศรัทธา)
G = Global Mindset (พัฒนาสู่สากล)
I = Innovative Thinking (คิดค้นนวัตกรรม)
L = Life-Long Learning (วัฒนธรรมการเรียนรู้)
E = Effectiveness (มุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์)
----------------------------------
🔸วัฒนธรรมองค์กร :
"มุ่งมั่น มีเหตุผล คนภูมิบูรพา” "Devoted-Thoughtful-Proud of BUU"