ค่ายวิทยาศาสตร์ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา กรุงเทพมหานคร  

[ ภาพกิจกรรม ]

           คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จัดโครงการบริการวิชาการ ค่ายวิทยาศาสตร์ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา กรุงเทพมหานคร(ค่ายพัฒนาทักษะศตวรรษที่ ๒๑ ผ่านการทัศนศึกษา Empowering the 21st century skill through Visual Education) ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔-๕ จำนวนรวม ๖๖ คน เมื่อวันที่ ๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖ ณ อาคารปฏิบัติการพื้นฐานและศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ โดยมีกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้

       ๑. กิจกรรมฐานปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ทางทะเล เรื่อง กายวิภาคของสัตว์ทะเล โดย อ.ดร.วิชญา กันบัว อาจารย์ประจำภาควิชาวาริชศาสตร์ และ ผศ.ดร.พอจิต นันทนาวัฒน์ สังกัดสำนักงานการศึกษา      

       ๒. กิจกรรมบรรยายเชิงปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ทางทะเล เรื่อง การสกัดสารจากสาหร่ายและสัตว์ทะเล โดย รศ.ดร.รชนิมุข หิรัญสัจจาเลิศ สังกัดสำนักงานการศึกษา

        ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของนักเรียนได้เรียนรู้และฝึกทักษะภาคปฏิบัติในห้องปฎิบัติการทางวิทยาศาสตร์ ที่สามารถนำความรู้และทักษะทางวิทยาศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน อันจะก่อให้เกิดองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ใหม่ ๆ แก่นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการฯ อีกด้วย

----------------------------------
📌คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
----------------------------------
🔸วิสัยทัศน์
“องค์กรแห่งการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมเพื่อสังคมที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน”
“Science Innovation for Better Sustainable Society”
----------------------------------
🔸ค่านิยมองค์กร AGILE
A = Accountability (สังคมศรัทธา)
G = Global Mindset (พัฒนาสู่สากล)
I = Innovative Thinking (คิดค้นนวัตกรรม)
L = Life-Long Learning (วัฒนธรรมการเรียนรู้)
E = Effectiveness (มุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์)
----------------------------------
🔸วัฒนธรรมองค์กร :
"มุ่งมั่น มีเหตุผล คนภูมิบูรพา” "Devoted-Thoughtful-Proud of BUU"