ค่ายวิทยาศาสตร์ โรงเรียนเทพศิรินทร์พุแค จังหวัดสระบุรี

[ ภาพกิจกรรม ]

        คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมกับ โรงเรียนเทพศิรินทร์พุแค จังหวัดสระบุรี จัดโครงการบริการวิชาการ ค่ายวิทยาศาสตร์ โรงเรียนเทพศิรินทร์พุแค จังหวัดสระบุรี (กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ ม.๖ โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี SMT) ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ จำนวนรวม ๓๔ คน เมื่อวันที่ ๒๗-๒๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ณ อาคารปฎิบัติการพื้นฐานและศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของนักเรียนได้เรียนรู้และฝึกทักษะภาคปฏิบัติในห้องปฎิบัติการทางวิทยาศาสตร์ ที่สามารถนำความรู้และทักษะทางวิทยาศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน อันจะก่อให้เกิดองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ใหม่ ๆ แก่นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ

       โดยมีกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้

       ๑. กิจกรรมศึกษาดูงาน ณ ห้องปฏิบัติการเครื่องมือขั้นสูง หน่วยบริการนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์

       ๒. กิจกรรมฐานปฏิบัติการทางเคมี เรื่อง การวิเคราะห์หาปริมาณกรด-เบสด้วยการไทเทรต โดยคุณนพวรรณ ทับขัน นักวิทยาศาสตร์ สังกัดหน่วยบริการนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์ ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ขั้นสูง

       ๓. กิจกรรมฐานปฏิบัติการทางชีววิทยา เรื่อง การสกัด DNA โดย อ.ดร.ปรียานุช ใจหาญ อาจารย์ประจำโครงการ วมว. คู่ศูนย์โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา

       ๔. กิจกรรมฐานปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ทางทะเล เรื่อง กายภาพของสมุทรศาสตร์ โดย อ.ดร.วิชญา กันบัว อาจารย์ประจำภาควิชาวาริชศาสตร์

       ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.อุษาวดี ตันติวรานุรักษ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ กล่าวเปิด-ปิดโครงการและมอบเกียรติบัตร

----------------------------------
📌คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
----------------------------------
🔸วิสัยทัศน์
“องค์กรแห่งการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมเพื่อสังคมที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน”
“Science Innovation for Better Sustainable Society”
----------------------------------
🔸ค่านิยมองค์กร AGILE
A = Accountability (สังคมศรัทธา)
G = Global Mindset (พัฒนาสู่สากล)
I = Innovative Thinking (คิดค้นนวัตกรรม)
L = Life-Long Learning (วัฒนธรรมการเรียนรู้)
E = Effectiveness (มุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์)
----------------------------------
🔸วัฒนธรรมองค์กร :
"มุ่งมั่น มีเหตุผล คนภูมิบูรพา” "Devoted-Thoughtful-Proud of BUU"