ค่ายวิทยาศาสตร์ โรงเรียนกวดวิชาสร้างศิลป์ จังหวัดเพชรบุรี

[ ภาพกิจกรรม ]

       คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมกับ โรงเรียนกวดวิชาสร้างศิลป์ จังหวัดเพชรบุรี จัดโครงการบริการวิชาการ ค่ายวิทยาศาสตร์ โรงเรียนกวดวิชาสร้างศิลป์ จังหวัดเพชรบุรี (ค่ายวิทยาศาสตร์สร้างศิลป์ ภาควิทยาศาสตร์ทางทะเล) ให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา-มัธยมศึกษา จำนวนรวม ๒๙ คน เมื่อวันที่ ๑๘-๑๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ณ อาคารสิรินธร และอาคารปฎิบัติการพื้นฐานและศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของนักเรียนได้เรียนรู้และฝึกทักษะภาคปฏิบัติในห้องปฎิบัติการทางวิทยาศาสตร์ ที่สามารถนำความรู้และทักษะทางวิทยาศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน อันจะก่อให้เกิดองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ใหม่ ๆ แก่นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ

       โดยมีกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้
       ๑. กิจกรรมทัศนศึกษา ณ สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา
       ๒. กิจกรรมเสริมสร้างการเรียนรู้
       ๓. กิจกรรมฐานปฏิบัติการ เรื่อง กายวิภาคของสัตว์ทะเล โดย ผศ.ดร.พอจิต นันทนาวัฒน์ อาจารย์ประจำ และคุณศุภกิจ ศรีสวัสดิ์ นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ สังกัดสำนักงานการศึกษา
       ๔. กิจกรรมฐานปฏิบัติการ เรื่อง อาณาจักรสัตว์ โดย คุณรุ่งวิทย์ ชัยจิรวงศ์ และคุณวีระพัฒน์ ธรรมสิริทอง นักวิทยาศาสตร์ สังกัดภาควิชาชีววิทยา

       ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.อนันต์ อธิพรชัย รองคณบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรม และบริการวิชาการ กล่าวปิดโครงการและมอบเกียรติบัตร

----------------------------------
📌คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
----------------------------------
🔸วิสัยทัศน์
“องค์กรแห่งการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมเพื่อสังคมที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน”
“Science Innovation for Better Sustainable Society”
----------------------------------
🔸ค่านิยมองค์กร AGILE
A = Accountability (สังคมศรัทธา)
G = Global Mindset (พัฒนาสู่สากล)
I = Innovative Thinking (คิดค้นนวัตกรรม)
L = Life-Long Learning (วัฒนธรรมการเรียนรู้)
E = Effectiveness (มุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์)
----------------------------------
🔸วัฒนธรรมองค์กร :
"มุ่งมั่น มีเหตุผล คนภูมิบูรพา” "Devoted-Thoughtful-Proud of BUU"