ค่ายวิทยาศาสตร์ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

[ ภาพกิจกรรม ]

        คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมกับ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี จังหวัดนนทบุรี จัดโครงการบริการวิชาการ ค่ายวิทยาศาสตร์ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี จังหวัดนนทบุรี (โครงการกิจกรรมฝึกปฏิบัติการค่ายเสริมความรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔-๖ จำนวนรวม ๘๓คน เมื่อวันที่ ๑-๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ณ อาคารปฎิบัติการพื้นฐานและศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของนักเรียนได้เรียนรู้และฝึกทักษะภาคปฏิบัติในห้องปฎิบัติการทางวิทยาศาสตร์ ที่สามารถนำความรู้และทักษะทางวิทยาศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน อันจะก่อให้เกิดองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ใหม่ ๆ แก่นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ

       โดยมีกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้

       ๑. กิจกรรมปฏิบัติการทางคอมพิวเตอร์/ สถิติ ๑ เรื่อง การวิเคราะห์ทางสถิติด้วยโปรแกรม R commander โดย อ.ดร.ลภัสรดา สิงห์สมบูรณ์ อาจารย์ประจำภาควิชาคณิตศาสตร์

       ๒. กิจกรรมปฏิบัติการทางคอมพิวเตอร์/ สถิติ ๒ เรื่อง การสร้าง Dashboard โดย ผศ.ดร.บำรุงศักดิ์ เผื่อนอารีย์  อาจารย์ประจำภาควิชาคณิตศาสตร์

       ๓. กิจกรรมทัศนศึกษา ณ EEC Automation Park ศูนย์การเรียนรู้และพัฒนากำลังคนด้านออโตเมชั่นและหุ่นยนต์ ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ และพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ ณ สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา

       ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.อุษาวดี ตันติวรานุรักษ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ กล่าวเปิดโครงการ และ ผศ.ดร.อนันต์ อธิพรชัย รองคณบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรม และบริการวิชาการ กล่าวปิดโครงการและมอบเกียรติบัตร

----------------------------------
📌คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
----------------------------------
🔸วิสัยทัศน์
“องค์กรแห่งการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมเพื่อสังคมที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน”
“Science Innovation for Better Sustainable Society”
----------------------------------
🔸ค่านิยมองค์กร AGILE
A = Accountability (สังคมศรัทธา)
G = Global Mindset (พัฒนาสู่สากล)
I = Innovative Thinking (คิดค้นนวัตกรรม)
L = Life-Long Learning (วัฒนธรรมการเรียนรู้)
E = Effectiveness (มุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์)
----------------------------------
🔸วัฒนธรรมองค์กร :
"มุ่งมั่น มีเหตุผล คนภูมิบูรพา” "Devoted-Thoughtful-Proud of BUU"