โครงการค่ายวิทยาศาสตร์ช้างเผือก ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗

[ ภาพกิจกรรม ]

      คณะวิทยาศาสตร์ ในฐานะที่เป็นหน่วยงานหนึ่งในมหาวิทยาลัยบูรพา ซึ่งมีพันธกิจสำคัญคือการจัดการศึกษาเพื่อผลิตบัณฑิตวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพ เพื่อสนองตอบต่อสังคมและการพัฒนาประเทศ โดยได้จัดการศึกษาในระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา ให้นิสิตมาจำนวนมากมายหลายรุ่น ซึ่งในปีการศึกษา ๒๕๖๗ นี้ คณะวิทยาศาสตร์ได้มุ่งเน้นให้ความสำคัญกับแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยบูรพา ในการที่จะพัฒนากระบวนการคัดเลือกผู้เรียนที่มีศักยภาพเน้นการสร้างและการพัฒนามาตรฐาน รวมทั้งระบบกลไกในการคัดเลือกผู้เรียนให้ได้มาตรฐาน จึงได้จัดโครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การศึกษาต่อในคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา แก่โรงเรียนในเขตจังหวัดภาคตะวันออก ๘ จังหวัด และจังหวัดสมุทรปราการ ปทุมธานี ลพบุรี สุพรรณบุรี สระบุรี และพระนครศรีอยุธยา รวม ๑๔ จังหวัด ได้รับทราบแนวทางการดำเนินการของการรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่มีคุณภาพ ภายใต้โครงการค่ายวิทยาศาสตร์ช้างเผือก ปีการศึกษา ๒๕๖๗ รวมถึงการประชาสัมพันธ์แนวทางการมอบทุนการศึกษา “ทุนบูรพาเพื่อแผ่นดิน” เมื่อวันเสาร์ที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖ ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.อุษาวดี ตันติวรานุรักษ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการฯ

      โดยโครงการฯ ดังกล่าวเป็นการประชาสัมพันธ์หลักสูตร เพื่อให้นักเรียนได้ทราบและเกิดความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับสาขาวิชาที่จะเข้าศึกษาในระดับอุดมศึกษา และ “ทุนบูรพาเพื่อแผ่นดิน” เป็นทุนให้เปล่าไม่มีข้อผูกพัน สนับสนุนการเรียนตลอดหลักสูตรมูลค่าสูงสุด ๑๐๐,๐๐๐ บาทต่อคน สำหรับนักเรียนที่มีความสามารถและมีเจตคติทางด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาในโครงการดังกล่าว มีเป้าหมายผลิตบัณฑิตทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจากนักเรียนในเขตภาคตะวันออกและจังหวัดใกล้เคียง และส่งเสริมให้นักเรียนเข้าศึกษาต่อในสาขาขาดแคลนของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาเพิ่มมากขึ้น รวมถึงเพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับโรงเรียนที่เข้าร่วมด้วย

      ทั้งนี้มีโรงเรียนที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการฯ จำนวน ๘๐ โรงเรียน จาก ๑๙ จังหวัด และมีนักเรียนร่วมเข้าค่ายวิทยาศาสตร์ช้างเผือก ปีการศึกษา ๒๕๖๗ รวมทั้งสิ้น ๒๖๐ คน

----------------------------------
📌คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
----------------------------------
🔸วิสัยทัศน์
“องค์กรแห่งการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมเพื่อสังคมที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน”
“Science Innovation for Better Sustainable Society”
----------------------------------
🔸ค่านิยมองค์กร AGILE
A = Accountability (สังคมศรัทธา)
G = Global Mindset (พัฒนาสู่สากล)
I = Innovative Thinking (คิดค้นนวัตกรรม)
L = Life-Long Learning (วัฒนธรรมการเรียนรู้)
E = Effectiveness (มุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์)
----------------------------------
🔸วัฒนธรรมองค์กร :
"มุ่งมั่น มีเหตุผล คนภูมิบูรพา” "Devoted-Thoughtful-Proud of BUU"