งานมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณราชการ เกษียณอายุการปฏิบัติงาน ประจำปี ๒๕๖๖

[ ภาพกิจกรรม ]

       เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้จัดโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม : งานมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณราชการ เกษียณอายุการปฏิบัติงาน ประจำปี ๒๕๖๖ “เกษียณวิดยา บูรพาเกียรติภูมิ” โดยมีผู้เกษียณราชการ ผู้เกษียณอายุการปฏิบัติงาน ประจำปี ๒๕๖๖ ของคณะวิทยาศาสตร์ ดังนี้

       ๑. ผศ.ดร.พัชรี วงษ์เกษม สังกัดภาควิชาคณิตศาสตร์

       ๒. รศ.ดร.วิภูษิต มัณฑะจิตร สังกัดภาควิชาวาริชศาสตร์

       ๓. นายสงคราม คงเมือง นักวิชาการพัสดุชำนาญการ สังกัดสำนักงานคณบดี

       ๔. น.ส.ประยงค์ โชติบาล พนักงานผลิตทดลอง ระดับ ๒ สังกัดภาควิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร

       ๕. อ.ดร.กาญจนา หริ่มเพ็ง สังกัดภาควิชาจุลชีววิทยา

       ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.อุษาวดี ตันติวรานุรักษ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน มีอดีตบุคลากรที่เกษียณอายุแล้วเข้าร่วมเป็นเกียรติ พร้อมมอบของที่ระลึกแก่ผู้เกษียณด้วย ภายในงานมีกิจกรรมประกอบด้วย การแสดงมุทิตาจิตจากนิสิต โดยสโมสรนิสิต คณะวิทยาศาสตร์ การแสดงจากบุคลากรและผู้เกษียณฯ ซึ่งบรรยากาศภายในงานเป็นไปด้วยความสนุกสนาน อบอุ่นและเป็นกันเอง ทั้งนี้เพื่อเป็นการขอบคุณผู้เกษียณอายุที่ได้ทำงานให้กับคณะจนถึงวันที่ได้เกษียณอายุราชการ เกษียณอายุการปฏิบัติงาน พร้อมกันนี้ได้ต้อนรับบุคลากรใหม่ที่เข้ามาทำงานในคณะวิทยาศาสตร์ ทั้งสร้างมิตรภาพและความสัมพันธ์อันดีในการทำงาน ส่งเสริมประสิทธิภาพในการทำงานในการพัฒนาคณะวิทยาศาสตร์ต่อไปในอนาคต

----------------------------------
📌คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
----------------------------------
🔸วิสัยทัศน์
“องค์กรแห่งการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมเพื่อสังคมที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน”
“Science Innovation for Better Sustainable Society”
----------------------------------
🔸ค่านิยมองค์กร AGILE
A = Accountability (สังคมศรัทธา)
G = Global Mindset (พัฒนาสู่สากล)
I = Innovative Thinking (คิดค้นนวัตกรรม)
L = Life-Long Learning (วัฒนธรรมการเรียนรู้)
E = Effectiveness (มุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์)
----------------------------------
🔸วัฒนธรรมองค์กร :
"มุ่งมั่น มีเหตุผล คนภูมิบูรพา” "Devoted Thoughtful Proud of BUU"