ประชุมเตรียมความพร้อมการดำเนินงานโครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ปีการศึกษา ๒๕๖๖ ค่าย ๑

[ ภาพกิจกรรม ]

       ตามที่ศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมกับศูนย์อบรมโรงเรียนเครือข่ายในเขตภาคตะวันออก ทั้งหมด ๑๐ ศูนย์ ได้แก่ ศูนย์อบรม โรงเรียนชลราษฎรอำรุง จ.ชลบุรี โรงเรียนชลกันยานุกูล จ.โรงเรียนพนัสพิทยาคาร จ.ชลบุรี โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย จ.ชลบุรี โรงเรียนระยองวิทยาคม จ.ระยอง โรงเรียนวัดป่าประดู่ จ.ระยอง โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ จ.ฉะเชิงเทรา โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ๒ จ.ฉะเชิงเทรา และโรงเรียนองครักษ์ จ.นครนายก จะดำเนินการจัดโครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ปีการศึกษา ๒๕๖๖ ค่าย ๑ ในวันที่ ๗ - ๒๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อคัดเลือกนักเรียนที่มีความรู้ความสามารถใน ๕ สาขาวิชา ได้แก่ คณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์ เคมี ชีววิทยา และฟิสิกส์ เข้าอบรมโครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ปีการศึกษา ๒๕๖๖ ค่าย ๒ ต่อไป

       เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเกิดประสิทธิภาพสูงที่สุด เมื่อวันที่ ๑๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖ ศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. มหาวิทยาลัยบูรพา จึงได้จัดประชุมเตรียมความพร้อมการดำเนินงานโครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ปีการศึกษา ๒๕๖๖ ค่าย ๑ ร่วมกับศูนย์อบรมโรงเรียนเครือข่ายทั้ง ๑๐ ศูนย์ ในการนี้ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.อุษาวดี ตันติวรานุรักษ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ประธานศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. มหาวิทยาลัยบูรพา เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุม

----------------------------------
📌คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
----------------------------------
🔸วิสัยทัศน์
“องค์กรแห่งการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมเพื่อสังคมที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน”
“Science Innovation for Better Sustainable Society”
----------------------------------
🔸ค่านิยมองค์กร AGILE
A = Accountability (สังคมศรัทธา)
G = Global Mindset (พัฒนาสู่สากล)
I = Innovative Thinking (คิดค้นนวัตกรรม)
L = Life-Long Learning (วัฒนธรรมการเรียนรู้)
E = Effectiveness (มุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์)
----------------------------------
🔸วัฒนธรรมองค์กร :
"มุ่งมั่น มีเหตุผล คนภูมิบูรพา” "Devoted Thoughtful Proud of BUU"