ร่วมลงนาม MOA ในการทำหลักสูตร Double Degree

[ ภาพกิจกรรม ]

         คณะวิทยาศาสตร์ ร่วมต้อนรับ คณะผู้แทนจาก Ocean University of China (OUC) สาธารณรัฐประชาชนจีน และเข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOA) ในการทำหลักสูตร Double Degree ร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์ และคณะเทคโนโลยีทางทะเล รวมถึงร่วมเยี่ยมชมส่วนงานต่าง ๆ

         มหาวิทยาลัยบูรพา โดยศูนย์ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์ และ คณะเทคโนโลยีทางทะเล จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOA) ผลิตหลักสูตรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางทะเลร่วมกัน ระหว่างมหาวิทยาลัยบูรพา กับ มหาวิทยาลัย Ocean University of China (OUC) สาธารณรัฐประชาชนจีน เมื่อวันที่ ๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุม ๙๐๓ ชั้น ๙ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยบูรพา ซึ่งการลงนามในครั้งนี้ เป็นการผลิตหลักสูตร Double Degree ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางทะเล เป็นรูปแบบการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาโท ร่วมกัน โดยผู้เรียนจะได้รับวุฒิการศึกษาที่สำเร็จการศึกษา จากทั้งสองมหาวิทยาลัย

         ในโอกาสนี้ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.วัชรินทร์ กาสลัก อธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.อุษาวดี ตันติวรานุรักษ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ และ ดร.สราวุธ ศิริวงศ์ คณบดีคณะเทคโนโลยีทางทะเล ร่วมลงนามฝ่ายมหาวิทยาลัยบูรพา และให้การต้อนรับ Prof. Li Oi. Dean of College of Fisheries และ Prof. Li Jingyu, Acting Director of Sino-Thai Center on Marine and Fishery Sciences ในโอกาสมาเยือนมหาวิทยาลัยบูรพา และร่วมลงนามฝ่าย Ocean University of China (OUC) สาธารณรัฐประชาชนจีน

         นอกจากนี้ ได้นำคณะผู้แทนจาก OUC เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการ ภาควิชาวาริชศาสตร์ โดยมี ผศ.ดร.ประสาร อินทเจริญ  หัวหน้าภาควิชาวาริชศาสตร์ พร้อมกับ รศ.ดร.วิภูษิต มัณฑะจิตร และ ผศ.ดร.วันศุกร์ เสนานาญ ร่วมต้อนรับ และพาเยี่ยมชมโรงเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ภาควิชาวาริชศาสตร์

----------------------------------
📌คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
----------------------------------
🔸วิสัยทัศน์
“องค์กรแห่งการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมเพื่อสังคมที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน”
“Science Innovation for Better Sustainable Society”
----------------------------------
🔸ค่านิยมองค์กร AGILE
A = Accountability (สังคมศรัทธา)
G = Global Mindset (พัฒนาสู่สากล)
I = Innovative Thinking (คิดค้นนวัตกรรม)
L = Life-Long Learning (วัฒนธรรมการเรียนรู้)
E = Effectiveness (มุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์)
----------------------------------
🔸วัฒนธรรมองค์กร :
"มุ่งมั่น มีเหตุผล คนภูมิบูรพา” "Devoted Thoughtful Proud of BUU"