ค่ายวิทยาศาสตร์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ จังหวัดพิษณุโลก

[ ภาพกิจกรรม: ภาพชุดที่ ๑ | ภาพชุดที่ ๒]

       คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมกับ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ จังหวัดพิษณุโลกจัดโครงการบริการวิชาการ ค่ายวิทยาศาสตร์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ จังหวัดพิษณุโลก (โครงการค่ายวิทยาศาสตร์ ห้องเรียนวิทยาศาสตร์สุขภาพ) ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔-๖ จำนวนรวม ๑๑๘ คน เมื่อวันที่ ๘-๑๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖ ณ อาคารปฎิบัติการพื้นฐานและศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของนักเรียนได้เรียนรู้และฝึกทักษะภาคปฏิบัติในห้องปฎิบัติการทางวิทยาศาสตร์ ที่สามารถนำความรู้และทักษะทางวิทยาศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน อันจะก่อให้เกิดองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ใหม่ ๆ แก่นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ

       โดยมีกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้

       ๑. กิจกรรมปฏิบัติการทางชีววิทยา เรื่อง สรีรวิทยาของสัตว์ทะเล โดย อ.ดร.วิชญา กันบัว อาจารย์ประจำภาควิชาวาริชศาสตร์

       ๒. กิจกรรมปฏิบัติการทางวาริชศาสตร์ เรื่อง กายวิภาคกุ้งก้ามกราม โดย ผศ.ดร.พอจิต นันทนาวัฒน์ อาจารย์ประจำสำนักงานการศึกษา

       ๓. กิจกรรมปฏิบัติการทางจุลชีวเคมี เรื่อง การสกัด DNA โดย อ.ดร.ปรียานุช ใจหาญ อาจารย์ประจำโครงการ วมว. คู่ศูนย์โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา

       ๔. กิจกรรมทัศนศึกษา ณ สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา ศึกษาวงจรชีวิตของเต่าทะเล ณ ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล และดำน้ำดูปะการัง ณ หาดน้ำใส ฐานทัพเรือสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

       ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.อุษาวดี ตันติวรานุรักษ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ กล่าวเปิด-ปิดโครงการและมอบเกียรติบัตร

----------------------------------
📌คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
----------------------------------
🔸วิสัยทัศน์
“องค์กรแห่งการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมเพื่อสังคมที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน”
“Science Innovation for Better Sustainable Society”
----------------------------------
🔸ค่านิยมองค์กร AGILE
A = Accountability (สังคมศรัทธา)
G = Global Mindset (พัฒนาสู่สากล)
I = Innovative Thinking (คิดค้นนวัตกรรม)
L = Life-Long Learning (วัฒนธรรมการเรียนรู้)
E = Effectiveness (มุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์)
----------------------------------
🔸วัฒนธรรมองค์กร :
"มุ่งมั่น มีเหตุผล คนภูมิบูรพา” "Devoted Thoughtful Proud of BUU"