รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ระดับส่วนงาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

[ ภาพกิจกรรม ]

     เมื่อวันที่ ๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖ คณะวิทยาศาสตร์ ได้รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ระดับส่วนงาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุม SD 502 อาคารสิรินธร คณะวิทยาศาสตร์ จากคณะกรรมการผู้ตรวจประเมินฯ นำโดย อาจารย์ศิริลักษณ์ เกี่ยวข้อง ประธานกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พญ.เพ็ชรงาม ไชยวานิช ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปริญญา เรืองทิพย์ กรรมการภายใน และนางสาวชญานิศ คล่องแคล่ว เลขานุการ เพื่อตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานของคณะตามตัวบ่งชี้องค์ประกอบคุณภาพในรอบปีการศึกษาที่ผ่านมา ให้เป็นไปตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์ EdPEx ซึ่งมีคณะผู้บริหาร คณบดี รองคณบดี เข้าร่วมต้อนรับ และนำเสนอผลการดำเนินงานในภาพรวมต่อคณะกรรมการ 

     ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจประเมินฯ นำเสนอผลการประเมินฯ ต่อคณะผู้บริหาร และได้ให้ข้อเสนอแนะ ทิศทางการพัฒนาคณะในอนาคตต่อไป 

----------------------------------
📌คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
----------------------------------
🔸วิสัยทัศน์
“องค์กรแห่งการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมเพื่อสังคมที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน”
“Science Innovation for Better Sustainable Society”
----------------------------------
🔸ค่านิยมองค์กร AGILE
A = Accountability (สังคมศรัทธา)
G = Global Mindset (พัฒนาสู่สากล)
I = Innovative Thinking (คิดค้นนวัตกรรม)
L = Life-Long Learning (วัฒนธรรมการเรียนรู้)
E = Effectiveness (มุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์)
----------------------------------
🔸วัฒนธรรมองค์กร :
"มุ่งมั่น มีเหตุผล คนภูมิบูรพา” "Devoted Thoughtful Proud of BUU"