ค่ายวิทยาศาสตร์ โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ จังหวัดสุรินทร์

[ ภาพกิจกรรม ]

       คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมกับ โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ จังหวัดสุรินทร์ จัดโครงการบริการวิชาการ ค่ายวิทยาศาสตร์ โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ จังหวัดสุรินทร์ (โครงการส่งเสริมความเป็นอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์) ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔-๖ จำนวนรวม ๙๗ คน เมื่อวันที่ ๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖ ณ อาคารปฎิบัติการพื้นฐานและศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของนักเรียนได้เรียนรู้และฝึกทักษะภาคปฏิบัติในห้องปฎิบัติการทางวิทยาศาสตร์ ที่สามารถนำความรู้และทักษะทางวิทยาศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน อันจะก่อให้เกิดองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ใหม่ ๆ แก่นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ

       โดยมีกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้

       ๑. กิจกรรมปฏิบัติการทางเคมี เรื่อง สารผสมหรือการแยกสารบริสุทธิ์ โดย ดร.สรายุทธ เวชสิทธิ์ นักวิจัยชำนาญการ

       ๒. กิจกรรมปฏิบัติการทางวาริชศาสตร์ เรื่อง กายวิภาคกุ้งก้ามกราม โดย โดย ผศ.ดร.พอจิต นันทนาวัฒน์ อาจารย์ประจำสำนักงานการศึกษา

       ๓. กิจกรรมปฏิบัติการทางจุลชีววิทยา เรื่อง เทคนิคการย้อมสีแบคทีเรีย โดย คุณวรนาฎ จงโยธา และคุณพงศ์พันธ์ รุ่งขจรชัย นักวิทยาศาสตร์ประจำภาควิชาจุลชีววิทยา

       ๔. กิจกรรมปฏิบัติการทางฟิสิกส์ เรื่อง การใช้มิเตอร์วัดค่ากระแสไฟฟ้าและความต่างศักย์ โดย อ.ภาณุพงศ์ บุญเพียร อาจารย์ประจำภาควิชาฟิสิกส์

       ๕. กิจกรรมเสริมทักษะและเสริมสร้างการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ โดย คุณธนาชัย จันทรศร นักวิชาการศึกษา สังกัดสำนักงานคณบดี

       ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.อนันต์ อธิพรชัย รองคณบดีฝ่ายบริหารภาพลักษณ์องค์กรและเสริมสร้างการเรียนรู้ กล่าวปิดโครงการและมอบเกียรติบัตร

----------------------------------
📌คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
----------------------------------
🔸วิสัยทัศน์
“องค์กรแห่งการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมเพื่อสังคมที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน”
“Science Innovation for Better Sustainable Society”
----------------------------------
🔸ค่านิยมองค์กร AGILE
A = Accountability (สังคมศรัทธา)
G = Global Mindset (พัฒนาสู่สากล)
I = Innovative Thinking (คิดค้นนวัตกรรม)
L = Life-Long Learning (วัฒนธรรมการเรียนรู้)
E = Effectiveness (มุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์)
----------------------------------
🔸วัฒนธรรมองค์กร :
"มุ่งมั่น มีเหตุผล คนภูมิบูรพา” "Devoted Thoughtful Proud of BUU"