โครงการส่งเสริมการทำงานวิจัยสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (GLOBE)

[ ภาพกิจกรรม ]

       คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมกับ ฝ่ายโลกศึกษาเพื่อพัฒนาสิ่งแวดล้อม (GLOBE) สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ได้ตระหนักถึงความสำคัญและเล็งเห็นถึงความสำคัญของโรงเรียนและเยาวชนซึ่งเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการจัดการสิ่งแวดล้อมในอนาคต ในการพัฒนาต้นแบบให้ครูและนักเรียนได้เรียนรู้และทำวิจัยสิ่งแวดล้อมเกี่ยวกับสภาพปัญหาและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นที่ผ่านการเรียนรู้และการทำงานวิจัยระหว่างนักเรียน ครู และนักวิทยาศาสตร์

       โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น รวมทั้งพัฒนาครูและนักเรียนในการเรียนรู้และเข้าใจสภาพแวดล้อมในท้องถิ่นของตนที่สอดคล้องกับทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรมในศตวรรษที่ ๒๑ และสมรรถนะสำคัญของผู้เรียนเพื่ออยู่ร่วมกับธรรมชาติอย่างยั่งยืน

       คณะวิทยาศาสตร์จึงจัดโครงการส่งเสริมการทำงานวิจัยสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ภายใต้เครือข่ายมหาวิทยาลัยบูรพา และฝ่ายโลกศึกษาเพื่อพัฒนาสิ่งแวดล้อม (GLOBE) สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ระหว่างวันที่ ๒๕ มีนาคม – ๓๐ สิงหาคม พ.ศ. 2566 มีโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ ประกอบด้วย

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา และโรงเรียนอ่างศิลาพิทยาคม รวมทั้งหมด ๗ ทีม โดยมีกิจกรรมในโครงการดังนี้

       - การบรรยาย และอธิบายให้ความรู้ในการจัดทำเค้าโครงงานวิจัย/ หลักวิธีดำเนิน GLOBE เพื่อการตรวจวัดข้อมูลทางสิ่งแวดล้อม

       - อบรมครูและนักเรียนในการตรวจวัดสิ่งแวดล้อมและการทำงานวิจัยสิ่งแวดล้อม ทั้งทฤษฎีและปฏิบัติ (รวมถึงการออกสำรวจการใช้ GLOBE ภายในพื้นที่โรงเรียน)

       - ลงพื้นที่ติดตามและบรรยายให้คำแนะนำการทำงานวิจัยของนักเรียน (ร่วมหาแนวทางในการวิเคราะห์ข้อมูล และกรอก Data entry ลงระบบ Globe online)

       ทั้งนี้ได้กำหนดจัดกิจกรรมการนำเสนอและประกาศผลโครงงานวิจัยของโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการฯ เมื่อวันที่ ๓๐ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๖ ณ ห้อง CL 202 อาคารปฏิบัติการพื้นฐานและศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา และได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.กัญจน์ชญา หงส์เลิศคงสกุล รองคณบดีฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล การคลังและทรัพย์สิน ผู้รักษาการแทนคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ กล่าวเปิด-ปิดโครงการและมอบเกียรติบัตร

----------------------------------
📌คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
----------------------------------
🔸วิสัยทัศน์
“องค์กรแห่งการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมเพื่อสังคมที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน”
“Science Innovation for Better Sustainable Society”
----------------------------------
🔸ค่านิยมองค์กร AGILE
A = Accountability (สังคมศรัทธา)
G = Global Mindset (พัฒนาสู่สากล)
I = Innovative Thinking (คิดค้นนวัตกรรม)
L = Life-Long Learning (วัฒนธรรมการเรียนรู้)
E = Effectiveness (มุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์)
----------------------------------
🔸วัฒนธรรมองค์กร :
"มุ่งมั่น มีเหตุผล คนภูมิบูรพา” "Devoted Thoughtful Proud of BUU"