งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ภาคตะวันออก ครั้งที่ ๔๐

[ ภาพกิจกรรม ]

       ตามที่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และ สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้กำหนดจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๔ ในฐานะที่พระองค์ทรงเป็น “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย” โดยกำหนดให้วันที่ ๑๘ สิงหาคมของทุกปีเป็น “วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ” ในการนี้ “คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา” ได้รับมอบหมายเป็นหน่วยงานจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาคตะวันออก เป็นประจำทุกปี ในปี 2566 นี้ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ภาคตะวันออก ครั้งที่ ๔๐ ภายใต้หัวข้อ “วิทยาศาสตร์เพื่อชีวิต สิ่งแวดล้อมและสังคม BCG : เรียน-เล่น-งาน-อาชีพ ด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี” จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๖ - ๑๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเทิดพระเกียรติพระปรีชาสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหามงกุฎ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระสยามเทวมหามกุฏวิทยมหาราช รัชกาลที่ ๔ “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย” เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ ๙ ในฐานะทรงเป็น “พระบิดาแห่งเทคโนโลยีไทย” และ “พระบิดาแห่งนวัตกรรมไทย” อีกทั้งเป็นการส่งเสริมให้สังคมเกิดความตระหนักและสร้างองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เปิดโอกาสให้เยาวชน ประชาชน ผู้สนใจทั่วไป ได้สัมผัสการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงอันเป็นส่วนสำคัญในการปลูกฝังแนวคิดแบบวิทยาศาสตร์โดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กและเยาวชนที่จะเป็นกำลังในการพัฒนาประเทศในอนาคตให้มีความคิดสร้างสรรค์และมีจินตนาการด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม และเป็นการส่งเสริมการวิจัยและการพัฒนาประเทศ รวมทั้งเผยแพร่ผลงานความก้าวหน้าของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย รวมถึงเป็นการสร้างทัศนคติและแนวความคิดให้ตระหนักถึงความสำคัญของวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม นำไปสู่การประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน

       โดยมีพิธีเปิดงานในวันที่ ๑๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ณ ห้อง CL 101 อาคารปฏิบัติการพื้นฐานและศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานเปิดงานฯ รองศาสตราจารย์ ดร.วัชรินทร์ กาสลัก อธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา กล่าวต้อนรับ และรองศาสตราจารย์ ดร.อุษาวดี ตันติวรานุรักษ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ กล่าวรายงาน มีหัวหน้าส่วนงานต่าง ๆ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารฯ และนักเรียน นิสิต นักศึกษา เยาวชน ประชาชน บุคคลทั่วไป และผู้สนใจทั่วไป เข้าร่วมพิธีเปิดฯ จำนวนมาก

       ทั้งนี้ในวันที่ ๑๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ณ ห้อง CL101 อาคารปฏิบัติการพื้นฐานและศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ ได้รับเกียรติจาก คุณเฉลิมพล ปุณโณทก ประธานกรรมการบริหาร CT Asia, CT Asia Robotics บรรยายพิเศษ ในหัวข้อ "หุ่นยนต์ดินสอ" พลังจินตนาการ สู่ชัยชนะทางธุรกิจ เพื่อจุดประกายความคิดด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้แก่เด็กและเยาวชน       

       นอกจากนี้ภายในงานยังมีการจัดแสดงนิทรรศการต่าง ๆ ได้แก่ นิทรรศการเทิดพระเกียรติและพระปรีชาสามารถด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหามงกุฎ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระสยามเทวมหามกุฏวิทยมหาราช รัชกาลที่ ๔ “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย” นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ ๙ ในฐานะทรงเป็น “พระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทย” และ “พระบิดาแห่งนวัตกรรมไทย” นิทรรศการพิเศษ “BCG เพื่อชีวิตและสิ่งแวดล้อม” นิทรรศการนานาสารพัดหอย นิทรรศการแสดงผลงานทางวิทยาศาสตร์จากหน่วยงานภายนอก และนิทรรศการทางวิทยาศาสตร์ของแต่ละภาควิชาและหน่วยงานภายในที่จัดแสดงผลงานทางด้านวิทยาศาสตร์ การประกวด การแข่งขัน และกิจกรรมเสริมทักษะทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่น่าสนใจ เช่น ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์/ ประกวดเรียงความทางวิทยาศาสตร์/ ประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมนักวิทยาศาสตร์น้อย/ ประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์/ ประกวดวงดนตรีอะคูสติก/ ประกวดละครทางวิทยาศาสตร์/ แข่งขันวาดภาพจิตนาการทางวิทยาศาสตร์/ แข่งขันวาดภาพการ์ตูนทางวิทยาศาสตร์ / แข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ และแข่งขันกระบวนการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ เป็นต้น

       กิจกรรมทั้งหมดภายในงานฯ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา มุ่งมั่นที่จะส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาสังคมให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนตลอดไป ดังวิสัยทัศน์ของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาที่ว่า “องค์กรแห่งการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมเพื่อสังคมที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน Science Innovation for Better Sustainable Society”

----------------------------------
📌คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
----------------------------------
🔸วิสัยทัศน์
“องค์กรแห่งการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมเพื่อสังคมที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน”
“Science Innovation for Better Sustainable Society”
----------------------------------
🔸ค่านิยมองค์กร AGILE
A = Accountability (สังคมศรัทธา)
G = Global Mindset (พัฒนาสู่สากล)
I = Innovative Thinking (คิดค้นนวัตกรรม)
L = Life-Long Learning (วัฒนธรรมการเรียนรู้)
E = Effectiveness (มุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์)
----------------------------------
🔸วัฒนธรรมองค์กร :
"มุ่งมั่น มีเหตุผล คนภูมิบูรพา” "Devoted Thoughtful Proud of BUU"