ค่ายวิทยาศาสตร์ โรงเรียนสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

[ ภาพกิจกรรม ]

       คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมกับ โรงเรียนสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว จัดโครงการบริการวิชาการ โรงเรียนสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว (โครงการค่ายสู่ฝันสร้างนักวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ Top Star และห้องเรียนพิเศษ MEP) ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น-ตอนปลาย จำนวนรวม ๒๐๐ คน เมื่อวันที่ ๒๐-๒๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ณ อาคารปฎิบัติการพื้นฐานและศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของนักเรียนได้เรียนรู้และฝึกทักษะภาคปฏิบัติในห้องปฎิบัติการทางวิทยาศาสตร์ ที่สามารถนำความรู้และทักษะทางวิทยาศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน อันจะก่อให้เกิดองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ใหม่ ๆ แก่นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ

       โดยมีกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้

       ๑. กิจกรรมปฏิบัติการทางฟิสิกส์ โดย อ.ภาณุพงศ์ บุญเพียร อาจารย์ประจำภาควิชาฟิสิกส์

       ๒. กิจกรรมปฏิบัติการทางชีววิทยา โดย ผศ.ดร.พอจิต นันทนาวัฒน์ อาจารย์ประจำสำนักงานการศึกษา

       ๓. กิจกรรมปฏิบัติการทางเคมี โดย คุณนพวรรณ ทับขัน และคุณปาลิตา เอี่ยมหมดจด นักวิทยาศาสตร์ สังกัดหน่วยบริการนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์ ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ขั้นสูง

       ๔. กิจกรรมปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ทางทะเลโดย อ.ดร.วิชญา กันบัว อาจารย์ประจำภาควิชาวาริชศาสตร์

       ๕. กิจกรรมฐานปฏิบัติการทางจุลชีววิทยา โดย คุณวรนาฎ จงโยธา และคุณพงศ์พันธ์ รุ่งขจรชัย นักวิทยาศาสตร์ประจำภาควิชาจุลชีววิทยา

       ๖. กิจกรรมปฏิบัติการทางชีวเคมี โดย อ.ดร.ลลิตา โชติพฤฒิพงศ์ อาจารย์ประจำภาควิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร

       ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.อุษาวดี ตันติวรานุรักษ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ กล่าวเปิด-ปิดโครงการและมอบเกียรติบัตร

----------------------------------
📌คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
----------------------------------
🔸วิสัยทัศน์
“องค์กรแห่งการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมเพื่อสังคมที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน”
“Science Innovation for Better Sustainable Society”
----------------------------------
🔸ค่านิยมองค์กร AGILE
A = Accountability (สังคมศรัทธา)
G = Global Mindset (พัฒนาสู่สากล)
I = Innovative Thinking (คิดค้นนวัตกรรม)
L = Life-Long Learning (วัฒนธรรมการเรียนรู้)
E = Effectiveness (มุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์)
----------------------------------
🔸วัฒนธรรมองค์กร :
"มุ่งมั่น มีเหตุผล คนภูมิบูรพา” "Devoted Thoughtful Proud of BUU"