ค่ายวิทยาศาสตร์ โรงเรียนสวายวิทยาคาร จังหวัดสุรินทร์

[ ภาพกิจกรรม ]

       คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมกับ โรงเรียนสวายวิทยาคาร จังหวัดสุรินทร์ จัดโครงการบริการวิชาการ โรงเรียนสวายวิทยาคาร จังหวัดสุรินทร์ (โครงการค่ายส่งเสริมศักยภาพนักเรียนห้องเรียนพิเศษ SMET) ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวนรวม ๖๑ คน เมื่อวันที่ ๕-๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ณ อาคารปฎิบัติการพื้นฐานและศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของนักเรียนได้เรียนรู้และฝึกทักษะภาคปฏิบัติในห้องปฎิบัติการทางวิทยาศาสตร์ ที่สามารถนำความรู้และทักษะทางวิทยาศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน อันจะก่อให้เกิดองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ใหม่ ๆ แก่นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ

       โดยมีกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้

       ๑. กิจกรรมปฏิบัติการชีววิทยา เรื่อง กายวิภาคของสัตว์ทะเล โดย อ.ดร.วิชญา กันบัว อาจารย์ประจำภาควิชาวาริชศาสตร์

       ๒. กิจกรรมปฏิบัติการทางเคมี โดย คุณนพวรรณ ทับขัน นักวิทยาศาสตร์ และคุณปาลิตา เอี่ยมหมดจด นักวิทยาศาสตร์ สังกัดหน่วยบริการนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์ ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ขั้นสูง

       ๓. กิจกรรมบรรยายพิเศษ โดย ผศ.ดร.นรินทร์รัตน์ คงจันทร์ตรี อาจารย์ประจำภาควิชาวาริชศาสตร์

       ๔. กิจกรรมปฏิบัติการทางฟิสิกส์ โดย อ.ภาณุพงศ์ บุญเพียร อาจารย์ประจำภาควิชาฟิสิกส์

       ๕. กิจกรรมปฏิบัติการทางคณิตศาสตร์ โดย ผศ.ดร.เดชชาติ สามารถ อาจารย์ประจำภาควิชาคณิตศาสตร์ และ อ.ดร.จินต์จุฑา โอวกุสุมสิริสกุล อาจารย์ประจำภาควิชาฟิสิกส์

       ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.อนันต์ อธิพรชัย รองคณบดีฝ่ายบริหารภาพลักษณ์องค์กรและเสริมสร้างการเรียนรู้ กล่าวเปิดโครงการ และ รศ.ดร.อุษาวดี ตันติวรานุรักษ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ กล่าวปิดโครงการและมอบเกียรติบัตร

----------------------------------
📌คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
----------------------------------
🔸วิสัยทัศน์
“องค์กรแห่งการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมเพื่อสังคมที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน”
“Science Innovation for Better Sustainable Society”
----------------------------------
🔸ค่านิยมองค์กร AGILE
A = Accountability (สังคมศรัทธา)
G = Global Mindset (พัฒนาสู่สากล)
I = Innovative Thinking (คิดค้นนวัตกรรม)
L = Life-Long Learning (วัฒนธรรมการเรียนรู้)
E = Effectiveness (มุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์)
----------------------------------
🔸วัฒนธรรมองค์กร :
"มุ่งมั่น มีเหตุผล คนภูมิบูรพา” "Devoted Thoughtful Proud of BUU"