ค่ายวิทยาศาสตร์ โรงเรียนพนัสพิทยาคาร จังหวัดชลบุรี

[ ภาพกิจกรรม ]

       คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมกับ โรงเรียนพนัสพิทยาคาร จังหวัดชลบุรี จัดโครงการบริการวิชาการ ค่ายวิทยาศาสตร์ โรงเรียนพนัสพิทยาคาร จังหวัดชลบุรี (โครงการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์: สสวท. กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม) ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวนรวม ๗๐ คน เมื่อวันที่ ๒๒-๒๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ณ อาคารปฎิบัติการพื้นฐานและศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของนักเรียนได้เรียนรู้และฝึกทักษะภาคปฏิบัติในห้องปฎิบัติการทางวิทยาศาสตร์ ที่สามารถนำความรู้และทักษะทางวิทยาศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน อันจะก่อให้เกิดองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ใหม่ ๆ แก่นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ

       โดยมีกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้

       ๑. กิจกรรมฐานปฏิบัติการทางเคมี เรื่อง เรียนรู้การทำงานของยีส โดย คุณนพวรรณ ทับขัน นักวิทยาศาสตร์ และคุณชาติชาย มาลาพงษ์ นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ สังกัดหน่วยบริการนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์ ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ขั้นสูง

       ๒. กิจกรรมฐานปฏิบัติการวิทยาศาสตร์การอาหาร เรื่องการวิเคราะห์ปริมาณสารประกอบฟินอลิกในพืชสมุนไพร โดย อ.ดร.ลลิตา โชติพฤฒิพงศ์

       ๓. กิจกรรมฐานปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ทางทะเล โดย ผศ.ดร.พอจิต นันทนาวัฒน์ อาจารย์ประจำหลักสูตรวิทยาศาสตร์เชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรม และคุณศุภกิจ ศรีสวัสดิ์ นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ สังกัดสำนักงานการศึกษา

       ๔. กิจกรรมฐานปฏิบัติการทางฟิสิกส์ เรื่อง แรง..นะเนี่ย โดย อ.ภาณุพงศ์ บุญเพียร อาจารย์ประจำภาควิชาฟิสิกส์

       ๕. กิจกรรมดูงาน ณ ห้องปฏิบัติการเครื่องมือขั้นสูง คณะวิทยาศาสตร์ และทัศนศึกษา ณ สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา

       ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.อุษาวดี ตันติวรานุรักษ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ กล่าวเปิดโครงการ และ ผศ.ดร.อนันต์ อธิพรชัย รองคณบดีฝ่ายบริหารภาพลักษณ์องค์กรและเสริมสร้างการเรียนรู้ กล่าวปิดโครงการและมอบเกียรติบัตร

----------------------------------
📌คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
----------------------------------
🔸วิสัยทัศน์
“องค์กรแห่งการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมเพื่อสังคมที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน”
“Science Innovation for Better Sustainable Society”
----------------------------------
🔸ค่านิยมองค์กร AGILE
A = Accountability (สังคมศรัทธา)
G = Global Mindset (พัฒนาสู่สากล)
I = Innovative Thinking (คิดค้นนวัตกรรม)
L = Life-Long Learning (วัฒนธรรมการเรียนรู้)
E = Effectiveness (มุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์)
----------------------------------
🔸วัฒนธรรมองค์กร :
"มุ่งมั่น มีเหตุผล คนภูมิบูรพา” "Devoted Thoughtful Proud of BUU"