ค่ายวิทยาศาสตร์ โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา จังหวัดสุโขทัย

[ ภาพกิจกรรม ]

       คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมกับ โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา จังหวัดสุโขทัย จัดโครงการบริการวิชาการ ค่ายวิทยาศาสตร์ โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา จังหวัดสุโขทัย (โครงการค่ายเปิดโลกวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ ๓ และระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ ๖) จำนวนรวม ๑๐๖ คน เมื่อวันที่ ๑๔-๑๖ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๖ ณ อาคารปฎิบัติการพื้นฐานและศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนทักษะและพัฒนาศักยภาพของนักเรียนนอกห้องเรียน ได้เรียนรู้และฝึกทักษะภาคปฏิบัติในห้องปฎิบัติการทางวิทยาศาสตร์ที่สามารถนำความรู้และทักษะทางวิทยาศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน อันจะก่อให้เกิดองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ใหม่ ๆ แก่นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ

       โดยมีกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้

       ๑. กิจกรรมบรรยายพิเศษ เรื่อง ปะการังแข็งและเหล่าเครือญาติ โดย ผศ.ดร.นรินทร์รัตน์ คงจันทร์ตรี อาจารย์ประจำภาควิชาวาริชศาสตร์

       ๒. กิจกรรมปฏิบัติการ STEM โดย ผศ.ดร.อนันต์ อธิพรชัย อาจารย์ประจำภาควิชาเคมี

       ๓. กิจกรรมฐานปฏิบัติการทางเคมี โดย คุณนพวรรณ ทับขัน และคุณชาติชาย มาลาพงษ์ นักวิทยาศาสตร์ประจำหน่วยบริการนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์ ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ขั้นสูง

       ๔. กิจกรรมฐานปฏิบัติการทางทะเล โดย อ.ดร.วิชญา กันบัว อาจารย์ประจำภาควิชาวาริชศาสตร์

       ๕. กิจกรรมฐานปฏิบัติการทางจุลชีววิทยา โดย คุณวรนาฎ จงโยธา และคุณพงศ์พันธ์ รุ่งขจรชัย นักวิทยาศาสตร์ประจำภาควิชาจุลชีววิทยา

      ๖. กิจกรรมเสริมทักษะและเสริมสร้างการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โดย คุณธนาชัย จันทรศร นักวิชาการศึกษา

       ๗. กิจกรรมศึกษาดูงาน ณ ห้องปฏิบัติการนิวเคลียร์แมกเนติกเรโซแนนซ์สเปกโตรมิเตอร์ และศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ขั้นสูง

       ๘. กิจกรรมทัศนศึกษา ณ ชายหาดบางแสน และสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา

       ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.อุษาวดี ตันติวรานุรักษ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ กล่าวปิดโครงการและมอบเกียรติบัตร

----------------------------------
📌คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
----------------------------------
🔸วิสัยทัศน์
“องค์กรแห่งการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมเพื่อสังคมที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน”
“Science Innovation for Better Sustainable Society”
----------------------------------
🔸ค่านิยมองค์กร AGILE
A = Accountability (สังคมศรัทธา)
G = Global Mindset (พัฒนาสู่สากล)
I = Innovative Thinking (คิดค้นนวัตกรรม)
L = Life-Long Learning (วัฒนธรรมการเรียนรู้)
E = Effectiveness (มุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์)
----------------------------------
🔸วัฒนธรรมองค์กร :
"มุ่งมั่น มีเหตุผล คนภูมิบูรพา” "Devoted Thoughtful Proud of BUU"