ค่ายวิทยาศาสตร์ โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี กทม. (ห้องเรียน IEP)

[ ภาพกิจกรรม ]

       คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมกับ โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี จังหวัดกรุงเทพมหานคร จัดโครงการบริการวิชาการ ค่ายวิทยาศาสตร์ โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี จังหวัดกรุงเทพมหานคร (โครงการกิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายนอกสถานศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ โครงการห้องเรียนพิเศษ IEP) จำนวนรวม ๔๗ คน เมื่อวันที่ ๗ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๖ ณ ห้อง CL 101 อาคารปฏิบัติการพื้นฐานและศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนทักษะและพัฒนาศักยภาพของนักเรียนนอกห้องเรียน ได้เรียนรู้และฝึกทักษะปฎิบัติการทางวิทยาศาสตร์ที่สามารถนำความรู้และทักษะไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน อันจะก่อให้เกิดองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ใหม่ ๆ แก่นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ

       โดยกิจกรรมแบ่งออกเป็น ๒ กิจกรรม ได้แก่

        ๑. การบรรยาย “สถิติเบื้องต้น” และ “การใช้โปรแกรม R Commander” โดย ผศ.ดร.บำรุงศักดิ์ เผื่อนอารีย์ และ อ.ดร.ลภัสรดา สิงห์สมบูรณ์ อาจารย์ประจำภาควิชาคณิตศาสตร์

        ๒. ทัศนศึกษา ณ สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา

       ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.อภิศักดิ์ ไชยโรจน์วัฒนา รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  กล่าวปิดโครงการและมอบเกียรติบัตร

----------------------------------
📌คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
----------------------------------
🔸วิสัยทัศน์
“องค์กรแห่งการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมเพื่อสังคมที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน”
“Science Innovation for Better Sustainable Society”
----------------------------------
🔸ค่านิยมองค์กร AGILE
A = Accountability (สังคมศรัทธา)
G = Global Mindset (พัฒนาสู่สากล)
I = Innovative Thinking (คิดค้นนวัตกรรม)
L = Life-Long Learning (วัฒนธรรมการเรียนรู้)
E = Effectiveness (มุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์)
----------------------------------
🔸วัฒนธรรมองค์กร :
"มุ่งมั่น มีเหตุผล คนภูมิบูรพา” "Devoted Thoughtful Proud of BUU"