บุคลากรและศิษย์เก่า เข้าร่วมและรับรางวัล "รัตนบูรพา" และ “ศิษย์เก่าดีเด่น” ในงานวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖

[ ภาพกิจกรรม ]

        เมื่อวันที่ ๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ศูนย์ปฏิบัติการโรงแรมมหาวิทยาลัยบูรพา บุคลากรและศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมและรับรางวัล "รัตนบูรพา" และ "ศิษย์เก่าดีเด่น" เนื่องในงานวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยบูรพา ครบรอบ ๖๘ ปี ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ โดยคณะวิทยาศาสตร์มีผู้ที่ได้รับรางวัล "รัตนบูรพา" และ “ศิษย์เก่าดีเด่น”  จำนวน ๑๐ คน แยกตามประเภทดังนี้

       รางวัล “รัตนบูรพา” จำนวน ๕ คน คือ

          🔸รศ.ดร.จิตติมา เจริญพานิช อาจารย์ประจำภาควิชาชีวเคมี (รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม) ได้รับรางวัลสาขาการวิจัย กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี

          🔸รศ.ดร.สุปราณี แก้วภิรมย์ อาจารย์ประจำภาควิชาเคมี ได้รับรางวัลสาขาการสร้างสรรค์และประดิษฐ์คิดค้น กลุ่มสาขาการประดิษฐ์คิดค้น

          🔸ผศ.พงษ์รัตน์ ดำรงโรจน์วัฒนา อาจารย์ประจำภาควิชาชีววิทยา ได้รับรางวัลสาขาการบริการวิชาการ

          🔸ดร.สรายุทธ เวชสิทธิ์ นักวิจัยชำนาญการ สังกัดสำนักงานคณบดี ได้รับรางวัลสาขาการบริการ สนับสนุน และช่วยวิชาการ

           🔸ผศ.ดร.เอกรัฐ ศรีสุข อาจารย์ประจำภาควิชาเคมี ได้รับรางวัลสาขาคนดีศรีบูรพา

       รางวัล "ศิษย์เก่าดีเด่น" จำนวน ๕ คน คือ

          🔸ผศ.ดร.ธัญญา พันธ์ฤทธิ์ดำ ศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวาริชศาสตร์ ได้รับรางวัลด้านราชการ/ รัฐวิสาหกิจ/ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

          🔸ศ.ดร.จตุรงค์ พุทธพรทิพย์ ศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวาริชศาสตร์ ได้รับรางวัลด้านวิชาการ

          🔸รศ.ดร.ทองใส จำนงการ ศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมี ได้รับรางวัลด้านวิชาการ

          🔸รศ.ดร.พิมพ์ทอง ทองนพคุณ ศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมี ได้รับรางวัลด้านนวัตกรรม/ สิ่งประดิษฐ์

          🔸นายปิยวัฒน จันลา ศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร ได้รับรางวัลด้านพัฒนาชุมชน/ สังหรือหรือมีจิตอาสา สร้างประโยชน์แก่ชุมชนและสังคม

      💛 คณะวิทยาศาสตร์ ขอแสดงความยินดีและชื่นชมกับความสำเร็จของบุคลากร และศิษย์เก่าทุกท่านมา ณ โอกาสนี้อีกครั้ง

----------------------------------
📌คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
----------------------------------
🔸วิสัยทัศน์
“องค์กรแห่งการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมเพื่อสังคมที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน”
“Science Innovation for Better Sustainable Society”
----------------------------------
🔸ค่านิยมองค์กร AGILE
A = Accountability (สังคมศรัทธา)
G = Global Mindset (พัฒนาสู่สากล)
I = Innovative Thinking (คิดค้นนวัตกรรม)
L = Life-Long Learning (วัฒนธรรมการเรียนรู้)
E = Effectiveness (มุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์)
----------------------------------
🔸วัฒนธรรมองค์กร :
"มุ่งมั่น มีเหตุผล คนภูมิบูรพา” "Devoted Thoughtful Proud of BUU"