ค่ายวิทยาศาสตร์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี จังหวัดชลบุรี

[ ภาพกิจกรรม ]

        คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมกับ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี จังหวัดชลบุรี จัดโครงการบริการวิชาการ ค่ายวิทยาศาสตร์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี จังหวัดชลบุรี ให้กับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ ๑-๔ จำนวนรวม ๖๙ คน เมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๖ ณ อาคารปฎิบัติการพื้นฐานและศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนทักษะและพัฒนาศักยภาพของนักเรียนนอกห้องเรียน ได้เรียนรู้และฝึกทักษะภาคปฏิบัติในห้องปฎิบัติการทางวิทยาศาสตร์ที่สามารถนำความรู้และทักษะทางวิทยาศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน อันจะก่อให้เกิดองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ใหม่ ๆ แก่นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ
       โดยกิจกรรมแบ่งออกเป็น ๓ กลุ่ม ได้แก่
       ๑. กิจกรรมฐานปฏิบัติการทางฟิสิกส์ เรื่อง การวัดปริมาณทางไฟฟ้า โดย  อ.ภาณุพงศ์ บุญเพียร อาจารย์ประจำภาควิชาฟิสิกส์
       ๒. กิจกรรมฐานปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ทางทะเล เรื่อง กายวิภาคของสัตว์ทะเล โดย อ.ดร.วิชญา กันบัว อาจารย์ประจำภาควิชาวาริชศาสตร์
       ๓. กิจกรรมฐานปฏิบัติการทางเคมี เรื่อง การวิเคราะห์ปริมาณสารประกอบฟีนอลิกในพืชสมุนไพร โดย  อ.ดร.ลลิตา โชติพฤฒิพงศ์ อาจารย์ประจำภาควิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร
       ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.อุษาวดี ตันติวรานุรักษ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ กล่าวปิดโครงการและมอบเกียรติบัตร

----------------------------------
📌คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
----------------------------------
🔸วิสัยทัศน์
“องค์กรแห่งการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมเพื่อสังคมที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน”
“Science Innovation for Better Sustainable Society”
----------------------------------
🔸ค่านิยมองค์กร AGILE
A = Accountability (สังคมศรัทธา)
G = Global Mindset (พัฒนาสู่สากล)
I = Innovative Thinking (คิดค้นนวัตกรรม)
L = Life-Long Learning (วัฒนธรรมการเรียนรู้)
E = Effectiveness (มุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์)
----------------------------------
🔸วัฒนธรรมองค์กร :
"มุ่งมั่น มีเหตุผล คนภูมิบูรพา” "Devoted Thoughtful Proud of BUU"