บุคลากรเข้าร่วมและรับมอบรางวัล BUU Researcher Day

[ ภาพกิจกรรม ]

       เมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมเทา-ทอง ๑ ศูนย์ปฏิบัติการโรงแรมเทา-ทอง มหาวิทยาลัยบูรพา บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์เข้าร่วมงานและรับมอบรางวัลต่าง ๆ ในงาน BUU Researcher Day ภายใต้ธีม Rock to the future สร้างอนาคตร่วมกัน โดยมีบุคลากรเข้ารับรางวัลประเภทต่าง ๆ ดังนี้

       รางวัลนักวิจัยดีเด่น ดาวรุ่ง (อายุการปฏิบัติงานน้อยกว่า ๗ ปี) ได้แก่

 • ผศ.ดร.วรนพ สุขภารังสี ภาควิชาชีววิทยา
 • ผศ.ดร.สิทธิ บัวทอง ภาควิชาฟิสิกส์

       รางวัลนักวิจัยดีเด่น รุ่นใหม่ (อายุการปฏิบัติงาน ๘-๑๒ ปี) ได้แก่

 • ผศ.ดร.ชาติไทย ไทยประยูร ภาควิชาคณิตศาสตร์
 • รศ.ดร.ยุภาพร สมีน้อย ภาควิชาเคมี
 • ผศ.ดร.ปิยะพร ณ หนองคาย ภาควิชาเคมี
 • ผศ.ดร.อนันต์ อธิพรชัย ภาควิชาเคมี

       รางวัลนักวิจัยดีเด่น รุ่นกลาง (อายุการปฏิบัติงาน ๑๓-๒๐ ปี) ได้แก่

 • ศ.ดร.อุบลลักษณ์ รัตนศักดิ์ ภาควิชาเคมี

       รางวัลนักวิจัยดีเด่น รุ่นพี่ (อายุการปฏิบัติงานมากกว่า ๒๐ ปี) ได้แก่

 • รศ.ดร.สรายุธ เดชะปัญญา ภาควิชาฟิสิกส์
 • รศ.ดร.สรไกร ศรีศุภผล ภาควิชาฟิสิกส์
 • ผศ.ดร.บุญรัตน์ ประทุมชาติ ภาควิชาวาริชศาสตร์

       รางวัลห้องปฏิบัติการความปลอดภัยเพื่อการยอมรับร่วม (peer evaluation) แบบรายองค์ประกอบที่ได้รับโล่ จากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้แก่

 • ห้องปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์ (C 306) อาคารเคมี (ผศ.ดร.อภิญญา นวคุณ)
 • ห้องปฏิบัติการชีวภาพและจุลชีวภาพ (CL 617) อาคารปฎิบัติการพื้นฐานและศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ (ดร.พัชรนันท์ อมรรัตนพันธ์)

       รางวัลห้องปฏิบัติการความปลอดภัยเพื่อการยอมรับร่วม (peer evaluation) แบบรายองค์ประกอบที่ได้รับโล่

จากมหาวิทยาลัยบูรพา ได้แก่

 • ห้องปฏิบัติการเคมี (CL 501) อาคารปฎิบัติการพื้นฐานและศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ (รศ.ดร.จอมใจ สุกใส)

       รางวัลพิเศษของกองบริหารการวิจัยและนวัตกรรม (นักวิจัยที่ส่งรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ ทุนอุดหนุนการวิจัยจากกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเร็วที่สุด)

 • รศ.ดร.กล่าวขวัญ ศรีสุข

       คณะวิทยาศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรที่ได้รับรางวัลต่าง ๆ มา ณ โอกาสนี้ด้วย

----------------------------------
📌คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
----------------------------------
🔸วิสัยทัศน์
“องค์กรแห่งการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมเพื่อสังคมที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน”
“Science Innovation for Better Sustainable Society”
----------------------------------
🔸ค่านิยมองค์กร AGILE
A = Accountability (สังคมศรัทธา)
G = Global Mindset (พัฒนาสู่สากล)
I = Innovative Thinking (คิดค้นนวัตกรรม)
L = Life-Long Learning (วัฒนธรรมการเรียนรู้)
E = Effectiveness (มุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์)
----------------------------------
🔸วัฒนธรรมองค์กร :
"มุ่งมั่น มีเหตุผล คนภูมิบูรพา” "Devoted Thoughtful Proud of BUU"