โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วยโปรแกรม R Commander และการสร้าง Report ด้วย Google Data Studio”

[ ภาพกิจกรรม ]

       เมื่อวันที่ ๒๕-๒๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ณ ห้อง CL 203 อาคารปฏิบัติการพื้นฐานและศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วยโปรแกรม R Commander และการสร้าง Report ด้วย Google Data Studio” ให้กับผู้สนใจทั่วไป โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมการอบรมเข้าใจแนวคิดและหลักการวิเคราะห์ทางสถิติสามารถนำวิธีทางสถิติไปใช้ได้อย่างเหมาะสม และเพื่อให้ผู้เข้าร่วมการอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้โปรแกรม R Commander ในการวิเคราะห์ข้อมูล และแสดงข้อมูลในรูปแบบ Report ผ่าน Google Data Studio ได้ วิทยากรโดย ผศ.ดร.วนิดา พงษ์ศักดิ์ชาติ ผศ.ดร.บำรุงศักดิ์ เผื่อนอารีย์ และ ผศ.ดร.ดวงกมล ผลเต็ม อาจารย์ประจำภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

       ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.สาลินี ขจรพิสิฐศักดิ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ

----------------------------------
📌คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
----------------------------------
🔸วิสัยทัศน์
“องค์กรแห่งการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมเพื่อสังคมที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน”
“Science Innovation for Better Sustainable Society”
----------------------------------
🔸ค่านิยมองค์กร AGILE
A = Accountability (สังคมศรัทธา)
G = Global Mindset (พัฒนาสู่สากล)
I = Innovative Thinking (คิดค้นนวัตกรรม)
L = Life-Long Learning (วัฒนธรรมการเรียนรู้)
E = Effectiveness (มุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์)
----------------------------------
🔸วัฒนธรรมองค์กร :
"มุ่งมั่น มีเหตุผล คนภูมิบูรพา” "Devoted Thoughtful Proud of BUU"

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
169 ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131
 0-3810-3011
 0-3839-3496
 scibuu.pr@gmail.com
ติดต่อเรา

Line Official (Science-Burapha)
เพิ่มเพื่อน