พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ ระหว่าง เทศบาลเมืองแสนสุข วิทยาลัยเทคนิคบางแสน และ มหาวิทยาลัยบูรพา

[ ภาพกิจกรรม ]

        เมื่อวันอังคารที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองแสนสุข ชั้น 4 ห้อง 1 เทศบาลแสนสุข จังหวัดชลบุรี จัดพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ ระหว่าง เทศบาลเมืองแสนสุข วิทยาลัยเทคนิคบางแสน และ มหาวิทยาลัยบูรพา ซึ่งการลงนามในครั้งนี้ เป็นการยืนยันการดำเนินการ “ตามโครงการฝึกอบรมและพัฒนาอาชีพให้แก่ประชาชน” โดยเทศบาลเมืองแสนสุข งานพัฒนาชุมชน กองสวัสดิการสังคม มีภารกิจเกี่ยวกับการส่งเสริมให้ราษฎรได้รับการศึกษาอบรม ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562 ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2549  และการจัดบริการส่งเสริม การฝึกและการประกอบอาชีพ ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ดังนั้น เทศบาลเมืองแสนสุข จึงตั้งเป้าหมายให้ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองแสนสุข ได้รับโอกาสในการฝึกอบรมและพัฒนาทักษะในด้านวิชาชีพต่าง ๆ อย่างทั่วถึง เพื่อลดปัญหาการว่างงาน  อันส่งผลต่อการสร้างรายได้ให้กับตนเอง ครอบครัวและชุมชน เป็นไปตามแนวทางเศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเองได้ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจระดับฐานรากในชุมชน เป็นการช่วยลดปัญหาการว่างงาน

       ซึ่งการเข้าร่วมพิธีลงนามในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.วัชรินทร์ กาสลัก อธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา ,นายณรงค์ชัย คุณปลื้ม นายกเทศมนตรีเมืองแสนสุข, นายพิรุฬห์ วิริยะประกอบ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคบางแสน เข้าร่วมลงนามในพิธีดังกล่าว

       พร้อมด้วย ดร.พัชรวดี พูลสำราญ รองคณบดีฝ่ายแผนยุทธศาสตร์และพัฒนาคุณภาพ และ ดร.อโนชา สุขสมบูรณ์ หัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร คณะวิทยาศาสตร์, นายพีรพัฒน์ มั่งคั่งผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา, นายไพศาล  สีนาคล้วน ปลัดเทศบาลเมืองแสนสุข เทศบาลเมืองแสนสุข, นางสาวปิยฉัตร  บัวรอด รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองแสนสุข, นางอัมพรรณ์ ชัยวรกุล รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ วิทยาลัยเทคนิคบางแสน เข้าร่วมลงนามเป็นสักขีพยานในครั้งนี้ด้วย

----------------------------------
📌คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
----------------------------------
🔸วิสัยทัศน์
“องค์กรแห่งการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมเพื่อสังคมที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน”
“Science Innovation for Better Sustainable Society”
----------------------------------
🔸ค่านิยมองค์กร AGILE
A = Accountability (สังคมศรัทธา)
G = Global Mindset (พัฒนาสู่สากล)
I = Innovative Thinking (คิดค้นนวัตกรรม)
L = Life-Long Learning (วัฒนธรรมการเรียนรู้)
E = Effectiveness (มุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์)
----------------------------------
🔸วัฒนธรรมองค์กร :
"มุ่งมั่น มีเหตุผล คนภูมิบูรพา” "Devoted Thoughtful Proud of BUU"