ต้อนรับสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ ม.ขอนแก่น ดูงาน

[ ภาพกิจกรรม ]

       ฝ่ายกิจการนิสิตและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และสโมรนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ ให้การต้อนรับผู้บริหาร บุคลากร และสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๖ ณ ห้อง CL 201 อาคารปฏิบัติการพื้นฐานและศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ รวมถึงเทคนิคการสื่อสาร การแก้ปัญหา การถอดบทเรียนและวางแผนในการจัดกิจกรรม

       ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.อภิศักดิ์ ไชยโรจน์วัฒนา รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน กล่าวเปิดโครงการและมอบของที่ระลึก
----------------------------------
📌คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
----------------------------------
🔸วิสัยทัศน์
“องค์กรแห่งการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมเพื่อสังคมที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน”
“Science Innovation for Better Sustainable Society”
----------------------------------
🔸ค่านิยมองค์กร AGILE
A = Accountability (สังคมศรัทธา)
G = Global Mindset (พัฒนาสู่สากล)
I = Innovative Thinking (คิดค้นนวัตกรรม)
L = Life-Long Learning (วัฒนธรรมการเรียนรู้)
E = Effectiveness (มุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์)
----------------------------------
🔸วัฒนธรรมองค์กร :
"มุ่งมั่น มีเหตุผล คนภูมิบูรพา” "Devoted Thoughtful Proud of BUU"