สัมมนาบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ประจำปี ๒๕๖๖

[ ภาพกิจกรรม ]

       สำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์ จัดโครงการ “แลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการบริหารของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ และสัมมนาบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ประจำปี ๒๕๖๖” ระหว่างวันที่ ๑ - ๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร จังหวัดนครปฐม และโรงแรมพรินเซสริเวอร์แคว จังหวัดกาญจนบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการบริหารของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการระหว่างสถาบัน สร้างความผูกพันในองค์กรระหว่างผู้ปฏิบัติงานสายสนับสนุนวิชาการและผู้บริหาร รวมถึงเสริมสร้างการพัฒนาศักยภาพการทำงานของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ตามกระบวนงานที่รับผิดชอบให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น

----------------------------------
📌คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
----------------------------------
🔸วิสัยทัศน์
“องค์กรแห่งการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมเพื่อสังคมที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน”
“Science Innovation for Better Sustainable Society”
----------------------------------
🔸ค่านิยมองค์กร AGILE
A = Accountability (สังคมศรัทธา)
G = Global Mindset (พัฒนาสู่สากล)
I = Innovative Thinking (คิดค้นนวัตกรรม)
L = Life-Long Learning (วัฒนธรรมการเรียนรู้)
E = Effectiveness (มุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์)
----------------------------------
🔸วัฒนธรรมองค์กร :
"มุ่งมั่น มีเหตุผล คนภูมิบูรพา” "Devoted Thoughtful Proud of BUU"

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
169 ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131
 0-3810-3011
 0-3839-3496
 scibuu.pr@gmail.com
ติดต่อเรา

Line Official (Science-Burapha)
เพิ่มเพื่อน