ต้อนรับภาควิชาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าศึกษาดูงาน

[ ภาพกิจกรรม ]

           เมื่อวันที่ ๒๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖ ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ให้การต้อนรับบุคลากรจากภาควิชาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำนวน ๑๗ คน ในการเข้าศึกษาดูงานทางด้านการจัดการเอกสารงานธุรการ งานสารสนเทศ รวมถึงงานทางด้านปฏิบัติการพื้นฐานสำหรับนักศึกษา ณ ห้อง CL 201 และห้องปฏิบัติภาควิชาฟิสิกส์ CL ชั้น ๓ อาคารปฏิบัติการพื้นฐานและศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

           ในการนี้ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.อนันต์ อธิพรชัย รองคณบดีฝ่ายบริหารภาพลักษณ์องค์กรและเสริมสร้างการเรียนรู้, ผศ.ดร.ชัยศักดิ์ อิสโร ผู้แทนหัวหน้าภาควิชาฟิสิกส์ คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ภาควิชาฟิกส์คณะวิทยาศาสตร์ ร่วมให้การต้อนรับและนำชมห้องห้องปฏิบัติการฯ พร้อมทั้งร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างส่วนงานอีกด้วย

----------------------------------
📌คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
----------------------------------
🔸วิสัยทัศน์
“องค์กรแห่งการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมเพื่อสังคมที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน”
“Science Innovation for Better Sustainable Society”
----------------------------------
🔸ค่านิยมองค์กร AGILE
A = Accountability (สังคมศรัทธา)
G = Global Mindset (พัฒนาสู่สากล)
I = Innovative Thinking (คิดค้นนวัตกรรม)
L = Life-Long Learning (วัฒนธรรมการเรียนรู้)
E = Effectiveness (มุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์)
----------------------------------
🔸วัฒนธรรมองค์กร :
"มุ่งมั่น มีเหตุผล คนภูมิบูรพา” "Devoted Thoughtful Proud of BUU"