แสดงความยินดีกับตัวแทนศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. มหาวิทยาลัยบูรพา สาขาชีววิทยา


[ ภาพกิจกรรม ]

     เมื่อวันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖ รองศาสตราจารย์ ดร.อุษาวดี ตันติวรานุรักษ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ประธานศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. มหาวิทยาลัยบูรพา พร้อมกับคณะผู้บริหาร และคณาจารย์ ร่วมแสดงความยินดี อวยพร และร่วมส่งกำลังใจเชียร์ ตัวแทนศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. มหาวิทยาลัยบูรพา ไปคว้าเหรียญในการแข่งขันชีววิทยาโอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ ๒๐ (The 20th Thailand Biology Olympiad: 20th TBO) ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ ๓ - ๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา

     โดยมีนักเรียนตัวแทนศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. มหาวิทยาลัยบูรพา ๖ คน ได้แก่

🔸นายพิชญะ กางแก้ว

🔸นายปัญญ์นที วิจารณาญาณ

🔸นายสิริชาติ บูรณะโอสถ

🔸นายจิรพัชร์ โชคสิริสรณ์

🔸นางสาวฐิติมา ทรัพย์ถาวร

🔸นายเจตนิพิฐ ตุงคสวัสดิ์

     ในการนี้มี ผศ. ดร.ศิรศาธิญากร บรรหาร ผศ. ดร.สุดารัตน์ ถาราช และอาจารย์สุพลวัฒน์ จันทร์คง เป็นอาจารย์ผู้ควบคุมทีม

     ทั้งนี้ ต้องขอขอบคุณ ผศ.ดร.วรนพ สุขภารังสี หัวหน้าภาควิชาชีววิทยา ผศ.ดร.ศิรศาธิญากร บรรหาร ผศ.ดร.สุดารัตน์ ถาราช ผู้ประสานงานสาขาวิชาชีววิทยา และวิทยากรทุกท่าน ที่ทำให้โครงการฯ สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี

----------------------------------
📌คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
----------------------------------
🔸วิสัยทัศน์
“องค์กรแห่งการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมเพื่อสังคมที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน”
“Science Innovation for Better Sustainable Society”
----------------------------------
🔸ค่านิยมองค์กร AGILE
A = Accountability (สังคมศรัทธา)
G = Global Mindset (พัฒนาสู่สากล)
I = Innovative Thinking (คิดค้นนวัตกรรม)
L = Life-Long Learning (วัฒนธรรมการเรียนรู้)
E = Effectiveness (มุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์)
----------------------------------
🔸วัฒนธรรมองค์กร :
"มุ่งมั่น มีเหตุผล คนภูมิบูรพา” "Devoted Thoughtful Proud of BUU"