ต้อนรับคณะครูโรงเรียนอุดมดรุณี จ.สุโขทัย ศึกษาดูงาน


[ ภาพกิจกรรม ]

        คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมกับ โรงเรียนอุดมดรุณี จังหวัดสุโขทัย จัดโครงการพัฒนาบุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และแนะแนว โรงเรียนอุดมดรุณี จังหวัดสุโขทัย ให้กับคณะครูกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และแนะแนว โรงเรียนอุดมดรุณี จังหวัดสุโขทัย จำนวนรวม ๒๕ คน เข้าศึกษาดูงานและอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการทำโครงการและวิจัย เมื่อวันที่ ๒๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ณ ห้อง CL 101 และห้องปฏิบัติการ อาคารปฏิบัติการพื้นฐานและศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์

       ซึ่งมีกิจกรรมประกอบด้วย การบรรยายพิเศษ เรื่อง “นวัตกรรมการเรียนรู้ยุคใหม่ แบบ BCG model” โดย ผศ.ดร.เอกรัฐ ศรีสุข ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตร์เชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรม กิจกรรมปฏิบัติการ BCG in Action (การเตรียมฟิล์มจากโปรตีน (เจลาตินจากวัว)) โดย ดร.ลลิตา โชติพฤฒิพงศ์ อาจารย์ประจำภาควิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร และกิจกรรมเยี่ยมชมห้องเรียน ห้องปฏิบัติการหน่วยบริการนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์

       ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.อุษาวดี ตันติวรานุรักษ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ กล่าวต้อนรับและปิดโครงการ

----------------------------------
📌คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
----------------------------------
🔸วิสัยทัศน์
“องค์กรแห่งการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมเพื่อสังคมที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน”
“Science Innovation for Better Sustainable Society”
----------------------------------
🔸ค่านิยมองค์กร AGILE
A = Accountability (สังคมศรัทธา)
G = Global Mindset (พัฒนาสู่สากล)
I = Innovative Thinking (คิดค้นนวัตกรรม)
L = Life-Long Learning (วัฒนธรรมการเรียนรู้)
E = Effectiveness (มุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์)
----------------------------------
🔸วัฒนธรรมองค์กร :
"มุ่งมั่น มีเหตุผล คนภูมิบูรพา” "Devoted Thoughtful Proud of BUU"