โครงการพัฒนาบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยในเครือเทา-งาม ครั้งที่ ๑๑


[ ภาพกิจกรรม ]

     รองศาสตราจารย์ ดร.อุษาวดี ตันติวรานุรักษ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรสายสนับสนุน ได้เข้าร่วมโครงการพัฒนาบุลคากร คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยในเครือเทา-งาม ครั้งที่ ๑๑ ระหว่างวันที่ ๙-๑๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ณ ภูสักธาร รีสอร์ท จังหวัดนครนายก โดยโครงการดังกล่าวเป็นความร่วมมือของคณะวิทยาศาสตร์เครือเทา-งามใน ๖ มหาวิทยาลัย ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, มหาวิทยาลัยนเรศวร, มหาวิทยาลัยบูรพา, มหาวิทยาลัยทักษิณ, มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และมหาวิทยาลัยพะเยา ผลัดเปลี่ยนกันเป็นเจ้าภาพจัดงาน ซึ่งในปีนี้ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป็นเจ้าภาพ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ อีกทั้งเป็นการพัฒนากระบวนทัศน์และเพิ่มศักยภาพในการทำงาน เพื่อความก้าวหน้าในวิชาชีพของบุคลากร สร้างเสริมวัฒนธรรมการทำงานอย่างบูรณาการของคณะวิทยาศาสตร์ในเครือเทา-งาม และสร้างเครือข่ายทางวิทยาศาสตร์ระหว่างสถาบันการศึกษาในเครือเทา-งาม โดยมีกิจกรรมแบ่งเป็น ๒ กลุ่ม คือ กลุ่มบุคลากรสายวิชาการ และ กลุ่มบุคลากรสายปฏิบัติการ

 🔸กลุ่มบุคลากรสายวิชาการ มีการบรรยาย เรื่อง “การต่อยอดงานวิจัย สู่งานนวัตกรรมภาคธุรกิจ” โดย ดร.วิไลพร เจตนจันทร์ Principle Innovation Advisor, Office of President and CEO, SCG บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จากัด (มหาชน) โดยกลุ่มบุคลากรสายวิชาการมีการประชุมกลุ่มผู้บริหาร ในหัวข้อ “แลกเปลี่ยนความร่วมมือด้านวิชาการกับการวิจัย”

 🔸กลุ่มบุคลากรสายปฏิบัติการ มีการบรรยาย เรื่อง การพัฒนางานประจาสู่งานวิจัย (Routine to Research: R2R) โดย ดร.จรงค์ศักดิ์ พุมนวน นักวิทยาศาสตร์ ระดับเชี่ยวชาญ คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

     ทั้งนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.ชยันต์ บุณยรักษ์ (คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา) ประธานที่ประชุมคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยในเครือเทา – งาม กล่าวเปิดโครงการ และ ศาสตราจารย์ ดร.ปรินทร์ ชัยวิสุทธางกูร (คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ) เจ้าภาพจัดโครงการ กล่าวรายงาน

Cr. ภาพ : คุณญาณพัฒน์ อินทร/ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

----------------------------------
📌คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
----------------------------------
🔸วิสัยทัศน์
“องค์กรแห่งการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมเพื่อสังคมที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน”
“Science Innovation for Better Sustainable Society”
----------------------------------
🔸ค่านิยมองค์กร AGILE
A = Accountability (สังคมศรัทธา)
G = Global Mindset (พัฒนาสู่สากล)
I = Innovative Thinking (คิดค้นนวัตกรรม)
L = Life-Long Learning (วัฒนธรรมการเรียนรู้)
E = Effectiveness (มุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์)
----------------------------------
🔸วัฒนธรรมองค์กร :
"มุ่งมั่น มีเหตุผล คนภูมิบูรพา” "Devoted Thoughtful Proud of BUU"

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
169 ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131
 0-3810-3011
 0-3839-3496
 scibuu.pr@gmail.com
ติดต่อเรา

Line Official (Science-Burapha)
เพิ่มเพื่อน