มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการพิจารณาวิเคราะห์ สนับสนุน ติดตามประเมินผล ประสานงานโครงการและกิจกรรม วินัยนิสิต/ ทุนการศึกษา กู้ยืม กยศ./ บริการวิชาการ ค่ายวิทยาศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การบริหารพื้นที่ งานโสตทัศนศึกษา งานระบบสารสนเทศ งานซ่อมบำรุง และงานยานพาหนะ แบ่งความรับผิดชอบ ดังนี้

ผศ.ดร.อภิศักดิ์ ไชยโรจน์วัฒนา
รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต
และพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

งานกิจการนิสิต/ ทุน กยศ./ นิสิตและศิษย์เก่า 
พิจารณา วิเคราะห์ สนับสนุน ติดตามประเมินผล ประสานงานโครงการและกิจกรรม ทุน กยศ. วินัยนิสิต/ สโมสรนิสิต (SD 106)   0-3810-3013

นายธนาชัย จันทรศร
นักวิชาการศึกษา
โทรศัพท์ภายใน : 3013
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
(หัวหน้างานกิจการนิสิต)

งานอาคารและสถานที่ 
รับผิดชอบเกี่ยวกับการกำกับดูแลระบบสาธารณูปโภค ระบบรักษาความปลอดภัย บริษัทรับเหมาการทำความสะอาด การซ่อมบำรุงระบบต่าง ๆ/ บริการและสนับสนุนการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของคณะและหน่วยงานภายใน/ สื่อสาร-สารสนเทศ ออกแบบ ดูแลปรับปรุง พัฒนาเว็บไซต์ พร้อมทั้งดูแลระบบ server/ บริการและดูแลอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน ห้องเรียน ห้องประชุม/ ดูแลและควบคุมเกี่ยวกับยานพาหนะ (SD 512)   0-3810-3064

ว่าที่ ร.ต.กิตติศักดิ์ เกตุแก้ว
นักวิชาการโสตทัศนศึกษาชำนาญการ
โทรศัพท์ภายใน : 7515
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
(หัวหน้างานอาคารและสถานที่)


นายจิรวัฒน์ มาตรแม้น
ผู้ปฏิบัติงานช่าง
โทรศัพท์ภายใน : 3064 
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นายญาณพัตน์ อินทร
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
โทรศัพท์ภายใน : 3064
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

งานซ่อมบำรุง/ ยานพาหนะ 
รับผิดชอบเกี่ยวกับการกำกับดูแล ให้บริการ และควบคุมการใช้ยานพาหนะ/ การรับเรื่อง ติดตาม ตรวจเช็คและซ่อมบำรุงระบบสาธารณูปโภค (SD 101)   0-3810-3064

นายกร ชื่นศิริ
ผู้ช่วยช่างทั่วไป
โทรศัพท์ภายใน : -
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นายธวัชชัย ยอดยิ่ง
พนักงานขับรถยนต์
โทรศัพท์ภายใน : 3064 
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
169 ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131
 0-3810-3011
 0-3839-3496
 scibuu.pr@gmail.com
ติดต่อเรา

Line Official (Science-Burapha)
เพิ่มเพื่อน