ฝ่ายวิชาการ        มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับสนับสนุนงานหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน พัฒนาการเรียนการสอน เอกสารคำร้องนิสิต การประกันคุณภาพการศึกษา บริการเอกสารสิ่งพิมพ์ และกำกับดูแลโครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย (โครงการ วมว.) แบ่งความรับผิดชอบดังนี้

ผศ.ดร.สาลินี ขจรพิสิฐศักดิ์
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

งานวิชาการระดับปริญญาตรี
รับผิดชอบเกี่ยวกับงานพัฒนาการเรียนการสอน เอกสารคำร้องนิสิตระดับปริญญาตรี (SD 514) 0-3810-3052

น.ส.วาสิตา ยิ่งชัยภูมิ
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
โทรศัพท์ภายใน : 3052
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


น.ส.เบญจมาศ หนูสมแก้ว
ลูกจ้างโครงการ
โทรศัพท์ภายใน : 3052 
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

งานวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา
รับผิดชอบเกี่ยวกับงานพัฒนาการเรียนการสอน เอกสารคำร้องนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา (SD 514) 0-3810-3085

นางปัณฑรีย์ ชื่นศิริ
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
โทรศัพท์ภายใน : 3085
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
(หัวหน้างานวิชาการ)

 งานหลักสูตร/ ประกันคุณภาพการศึกษา
สนับสนุนงานหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน พัฒนาการเรียนการสอน และการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร (SD 514)  0-3810-3162

น.ส.ศรัณยา พงศ์เรืองรอง
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
โทรศัพท์ภายใน : 3162 
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

งานเอกสารสิ่งพิมพ์ บริการเอกสารสิ่งพิมพ์สำหรับหน่วยงานภายใน (SD 114) 0-3810-3159


นายสาธิต เชี่ยวชาญ
พนักงานผลิตทดลอง
โทรศัพท์ภายใน : 3159
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 งานหลักสูตรสาขาวิชา 
บริหารจัดการหลักสูตรของสาขาวิชาที่สังกัดสำนักงานการศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ (SD 514) 0-3810-3056

นายศุภกิจ ศรีสวัสดิ์
นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ
โทรศัพท์ภายใน : 3056
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

น.ส.อุษา กล้าณรงค์
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
โทรศัพท์ภายใน : 3056
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
169 ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131
 0-3810-3011
 0-3839-3496
 scibuu.pr@gmail.com
ติดต่อเรา

Line Official (Science-Burapha)
เพิ่มเพื่อน