สำนักงานคณบดี

      สำนักงานคณบดี เป็นหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนและการบริหารงานของคณะวิทยาศาสตร์ให้ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุผลตามพันธกิจ รวมทั้งให้บริการแก่หน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย มีหัวหน้าสำนักงานคณบดีทำหน้าที่ประสานงาน ควบคุม ตรวจสอบ วิเคราะห์ กลั่นกรองให้การบริหารงานต่าง ๆ เป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎระเบียบ โดยสำนักงานคณบดีได้แบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบของบุคลากรออกเป็นงานต่าง ๆ แต่ละงานมีหัวหน้างานหรือผู้ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างาน รับผิดชอบในการติดต่อประสานงาน วางแผน มอบหมายงาน ควบคุม ติดตาม ตรวจสอบ และให้คำปรึกษา โดยการกำกับดูแลของรองคณบดีแต่ละฝ่าย ดังนี้

ผศ.ดร.กัญจน์ชญา หงส์เลิศคงสกุล
รักษาการแทนหัวหน้าสำนักงานคณบดี

  ฝ่ายวิชาการ 

      มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับสนับสนุนงานหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน พัฒนาการเรียนการสอน เอกสารคำร้องนิสิต การประกันคุณภาพการศึกษา บริการเอกสารสิ่งพิมพ์ และกำกับดูแลโครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย (โครงการ วมว.) แบ่งความรับผิดชอบดังนี้

 งานหลักสูตร/ ประกันคุณภาพการศึกษา (สนับสนุนงานหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน พัฒนาการเรียนการสอน และการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร) 0-3810-3162

นางกมลมาลย์ ศรีโพธิ์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ
(หัวหน้างานวิชาการ)
โทรศัพท์ภายใน : 3162
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

น.ส.ศรัณยา พงศ์เรืองรอง
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
โทรศัพท์ภายใน : 3162 
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

งานวิชาการระดับปริญญาตรี (รับผิดชอบเกี่ยวกับงานพัฒนาการเรียนการสอน เอกสารคำร้องนิสิตระดับปริญญาตรี) 0-3810-3052

น.ส.วาสิตา ยิ่งชัยภูมิ
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
โทรศัพท์ภายใน : 3052
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


น.ส.เบญจมาศ หนูสมแก้ว
ลูกจ้างโครงการ
โทรศัพท์ภายใน : 3052 
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

งานวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา (รับผิดชอบเกี่ยวกับงานพัฒนาการเรียนการสอน เอกสารคำร้องนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา) 0-3810-3085

นางปัณฑรีย์ ชื่นศิริ
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
โทรศัพท์ภายใน : 3085
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

งานเอกสารสิ่งพิมพ์ (บริการเอกสารสิ่งพิมพ์สำหรับหน่วยงานภายใน) 0-3810-3159

นายสาธิต เชี่ยวชาญ
พนักงานผลิตทดลอง
โทรศัพท์ภายใน : 3159
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

โครงการ วมว. (งานเอกสารเกี่ยวกับโครงการฯ) 0-3810-3051

นางพรสุดา ลิยงค์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
โทรศัพท์ภายใน : 3051
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

น.ส.รัชดาภรณ์ อาจพงษ์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
โทรศัพท์ภายใน : 3172
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


  สำนักงานการศึกษา

 งานหลักสูตร 

นายศุภกิจ ศรีสวัสดิ์
นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ
โทรศัพท์ภายใน : 3155
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

น.ส.อุษา กล้าณรงค์
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
โทรศัพท์ภายใน : 3056
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

งานบริการวิชาการแบบให้เปล่า/ งานบริการข้อมูลสารสนเทศ (ISU) (บริการอบรมครูฯ/ โอลิมปิกวิชาการฯ/ ข้อมูลสารสนเทศ ISU: ) 0-3810-3170

น.ส.ธารารัตน์ โนจิตร
นักวิทยาศาสตร์
โทรศัพท์ภายใน : 3170
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
169 ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131
 0-3810-3011
 0-3839-3496
 scibuu.pr@gmail.com
ติดต่อเรา

Line Official (Science-Burapha)
เพิ่มเพื่อน